Fon­da ko­jim se tr­gu­je na bur­zi ne­ma zbog Agro­ko­ra

Pro­jekt na če­ka­nju Bur­zov­no-utr­ži­vi fon­do­vi u 2017. priv­la­če re­kord­na ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PI­LI

Pro­jekt na če­ka­nju Bur­zov­no-utr­ži­vi fon­do­vi u 2017. priv­la­če re­kord­na ula­ga­nja

Sma­nje­na lik­vid­nost i in­te­res za hr­vat­ske di­oni­ce za­us­ta­vi­li su pre­obli­ko­va­nje in­dek­s­nog fon­da u ETF

Ino­zem­ni bur­zov­no­utr­ži­vi fon­do­vi (ETF) na do­brom su pu­tu da ove go­di­ne pri­vu­ku re­kor­dan iz­nos ula­ga­nja. Me­đu­tim, ia­ko ni­su ne­poz­nan­ca hr­vat­skim ula­ga­či­ma, zbog ni­ske lik­vid­nos­ti do­ma­ćeg tr­ži­šta i sma­nje­nog in­te­re­sa za do­ma­će di­oni­ce us­li­jed po­tre­sa u Agro­ko­ru još ih uvi­jek ne­ma u po­nu­di na­ših dru­šta­va za uprav­lja­nje inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma.

Ka­ko pre­no­si CNBC, ame­rič­ki ETFo­vi do kra­ja sr­p­nja uprav­lja­li sa 3,1 bi­li­ju­nom do­la­ra imo­vi­ne, a ti­je­kom ove go­di­ne pri­vuk­li su 273 mi­li­jar­de do­la­ra ula­ga­nja. Da bi bio sru­šen pret­kriz­ni re­kord, do kra­ja go­di­ne u ETFo­ve bi se tre­ba­lo sli­ti još 16 mi­li­jar­di do­la­ra što s ob­zi­rom na do­sa­daš­nji tem­po ne bi tre­bao bi­ti pro­blem. Ta- kva vr­sta inves­ti­cij­skih fon­do­va či­jim se udje­li­ma tr­gu­je na bur­zi pos­ta­la je na­ro­či­to po­pu­lar­na po­s­ljed­njih go­di­na. Pre­poz­na­li su to i hr­vat­ski ula­ga­či.

Ka­ko ka­že Ju­ri­ca Jed­na­čak, di­rek­tor bro­ker­skih pos­lo­va Za­gre­bač­ke ban­ke, sve je ve­ći in­te­res kli­je­na­ta za ula­ga­nje u vri­jed­nos­ne pa­pi­re iz­da­va­te­lja iz­van Hr­vat­ske. “In­te­res pos­to­ji za ula­ga­nje u di­oni­ce, obvez­ni­ce, pa i u ETFo­ve ko­ji ko­ti­ra­ju na ne­kom od svjet­skih tr­ži­šta ka­pi­ta­la”, ka­že Jed­na­čak. Za­gre­bač­ka bur­za već je dvi­je go­di­ne sprem­na za tr­go­va­nje ETFo­vi­ma, me­đu­tim druš­tva za uprav­lja­nje inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma još se ni­su od­lu­či­la na os­ni­va­nje tak­vih fon­do­va, is­ti­če pred­sjed­ni­ca Upra­ve Iva­na Ga­žić.

“Je­dan od mo­gu­ćih pro­ble­ma je ni­ska lik­vid­nost do­ma­ćeg tr­ži­šta. Na­ime, ETF je obič­no ve­zan za ne­ki in­deks ili ko­ša­ri­cu vri­jed­nos­ni­ca. Da bi ula­ga­či u ETFo­ve os­tva­ri- li pri­nos, mo­ra­ju ima­ti lik­vid­nost ka­ko bi mo­gli br­zo ući i iz­a­ći iz po­zi­ci­je”, tu­ma­či Ga­žić. Ide­alan kan­di­dat za pr­vi hr­vat­ski ETF mo­gao bi bi­ti in­dek­s­ni fond OTP Inves­ta. Pr­vi čo­vjek tog druš­tva Dar­ko Br­bo­ro­vić ka­že ka­ko su raz­ma­tra­li tu ide­ju sma­tra­ju­ći da će bi­ti po­treb­ne ma­nje in­ter­ven­ci­je. “Me­đu­tim, re­gu­la­tor­ni ok­vir ipak zah­ti­je­va pre­obli­ko­va­nje fon­da. Tre­nut­no je pro­jekt na če­ka­nju zbog sma­nje­ne lik­vid­nos­ti i in­te­re­sa za hr­vat­ske di­oni­ce u svje­tlu re­cent­ne kri­ze u Agro­ko­ru”, is­ti­če Br­bo­ro­vić.

Me­đu hr­vat­skim ula­ga­či­ma pos­to­ji in­te­res za stra­ne ETF-ove, ka­žu u bro­ke­ra­ji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.