Zbog pra­vil­ni­ka će pro­ra­di­ti Sa­bor, EK sni­ma si­tu­aci­ju

Tr­go­vin­ski rat Hit­na sjed­ni­ca Od­bo­ra za po­ljo­pri­vre­du, Bruxel­les po­zi­va na smi­ri­va­nje stras­ti, u RH miš­lje­nja po­di­je­lje­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska mo­ra žur­no ri­je­ši­ti pro­ble­me sa su­sje­di­ma ko­je je iz­a­zvao novi pra­vil­nik o in­s­pek­cij­skom nad­zo­ru i kon­tro­li uvo­za vo­ća i po­vr­ća, ka­ko bi se iz­bje­gli ne­ga­tiv­ni efek­ti na gos­po­dar­stvo. Stav je to ko­ji di­je­le ko­mo­re, po­ljo­pri­vred­ni­ci i iz­voz­ni­ci u Hr­vat­skoj, no kad je ri­ječ o oprav­da­nos­ti pra­vil­ni­ka, miš­lje­nja su po­di­je­lje­na. Da­rin­ko Ba­go iz Hr­vat­skih iz­voz­ni­ka upo­zo­ra­va da bi iz­voz­ni­ci mo­gli ima­ti šte­te. Uvje­ren je, me­đu­tim, da po­vi­ka iz su­sjed­nih ze­ma­lja na po­skup­lje­nje nak­na­de za nad­zor vo­ća i po­vr­ća po­ka­zu­je da je sa­ma mje­ra po­go­di­la bit.

“Ako se ra­di o šle­pe­ri­ma s ro­bom vri­jed­nom iz­me­đu 200 i 300 ti­su­ća ku­na, 2000 ku­na i ni­je ve­lik iz­da­tak. Oči­to se ra­di o ma­lim do­bav­lja­či­ma i kon­tro­li ro­be ko­ja na dnev­noj ba­zi pre­la­zi gra­ni­cu. Mje­ra je do­bro osmiš­lje­na, no oči­to je tre­ba snaž­ni­je ko­mu­ni­ci­ra­ti”, ka­že.

Po­sve je su­pro­tan stav sa­bor­ske opor­be, od­nos­no SDPa či­ji su zas­tup­ni­ci za­tra­ži­li hit­nu sjed­ni­cu Od­bo­ra za po­ljo­pri­vre­du. Pred­sjed­nik od­bo­ra Da­rin­ko Ko­sor sjed­ni­cu je za­ka­zao za 18. ko­lo­vo­za pa će dio zas­tup­ni­ka mo­ra­ti pri­vre­me­no pre­ki­nu­ti od­mor i vra­ti­ti se u Sa­bor. Uvje­ren je da je To­lu­šić na­pra­vio ve­li­ku gre­šku, na­šte­tio iz­voz­ni­ci­ma i ugle­du Hr­vat­ske, zbog če­ga tra­ži mi­nis­tro­vu os­tav­ku.

Iz Eu­rop­ske ko­mi­si­je ju­čer su, pak, po­zva­li sve stra­ne da se suz­dr­že i iz­bjeg­nu eska­la­ci­ju. EK je, ka­žu, u stal­nom kon­tak­tu s vlas­ti­ma tih dr­ža­va, pro­uča­va si­tu­aci­ju te ut­vr­đu­je ko­li­ko su no­ve mje­re u skla­du s pre­uze­tim obve­za­ma.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Mi­nis­tar To­lu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.