Eu­ros­tat: U Hr­vat­skoj 25% tvrt­ki ko­ris­ti clo­ud us­lu­ge

No­vo do­ba Ve­li­ke kom­pa­ni­je dvos­tru­ko (45%) su otvo­re­ni­je no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma od SME sek­to­ra (22%), a kad je ri­ječ o sta­nov­niš­tvu EU-a ‘u obla­ku’ je tre­ći­na in­ter­net­skih ko­ris­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska od­ska­če od pro­sje­ka Eu­rop­ske uni­je i to u po­zi­tiv­nom smis­lu. Ana­li­za Eu­ros­ta­ta o ko­ri­šte­nju clo­ud us­lu­ga me­đu sta­nov­niš­tvom i kom­pa­ni­ja­ma po­ka­za­la je da se od tvrt­ki ko­je u na­šoj zem­lji ko­ris­te internet, čak 25 pos­to njih ti­je­kom pro­tek­le go­di­ne slu­ži­lo i us­lu­ga­ma clo­uda.

U is­tom je vre­me­nu eu­rop­ski pro­sjek iz­no­sio 22 pos­to. Skro­man je to rast uz­me li se u ob­zir da je 2014. go­di­ne bi­la ri­ječ o 19% tvrt­ki. Ve­li­ka je pri­tom raz­li­ka je li ri­ječ o ve­li­kim tvrt­ka­ma ili oni­ma iz SME sek­to­ra, na­po­mi­nju u Eu­ros­ta­tu po­jaš­nja­va­ju­ći da su ve­će kom­pa­ni­je dvos­tru­ko (45% njih u EU ko­ris­ti clo­ud) otvo­re­ni­je toj no­voj teh­no­lo­gi­ji, dok je kod ma­lih ri­ječ o 22 pos­to.

Gle­da­no po dr­ža­va­ma, na vr­hu ljes­tvi­ce ze­ma­lja u ko­ji­ma su tvrt­ke naj­vi­še ‘u obla­ku’ su Fin­ska s 57 pos­to, Šved­ska s 49% te Dan­ska s 42. Na za­čeIs­tra­ži­va­nje lju te ljes­tvi­ce za pro­tek­lu go- di­nu su Bu­gar­ska, Ru­munj­ska i Polj­ska.

Go­vo­ri li se o raz­lo­zi­ma zbog ko­je se pos­lov­nja­ci po­či­nju ko­ris­ti­ti clo­udom, u Eu­ros­ta­tu na­vo­de da su vo­de­ći ‘hos­ting’ ema­ilo­va sus­ta­va i ba­za po­da­ta­ka, po­hra­ne do­ku­me­na­ta, ko­ri­šte­nje sof­tver­skih apli­ka­ci­ja itd.

Mo­guć­nost da ‘u obla­ku’ po­hra­nju­ju ve­li­ke ko­li­či­ne do­ku­me­na­ta, fo­to­gra­fi­ja, glaz­be... u Eu­rop­skoj uni­ji ko­ris­ti i tre­ći­na op­nos­no 32 pos­to svih in­ci­tet ko­ris­ni­ka. Ri­ječ je o po­ve­ća­nju od pet pos­to u od­no­su na sta­nje iz 2014. go­di­ne.

Oče­ki­va­no, clo­ud je znat­no po­pu­lar­ni­ji kod mla­đe po­pu­la­ci­je, ko­ris­ti ga 44 pos­to web ko­ris­ni­ka u do­bi od 16 do 24 go­di­ne.

S dru­ge stra­ne, naj­ma­nje ga ko­ris­te oso­be u do­bi od 65 do 74 go­di­ne, u toj je sku­pi­ni udjel ko­ris­ni­ka us­lu­ga clo­uda sve­ga 19 pos­to, po­ka­zu­je Eu­ros­ta­to­vo is­tra­ži­va­nje za pro­tek­lu godinu.

FOTOLIA

se od­no­si na 2016. godinu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.