Ra­s­vje­tom sma­nji­li sto­pu kri­min

Odr­ži­vi ra­zvoj Ko­ri­šte­njem pa­met­ne LED ra­s­vje­te gra­do­vi mo­gu os­tva­ri­ti ušte­du ener­gi­je do 80 pos­to te sma­nji­ti em

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

No­ve teh­no­lo­gi­je tran­sfor­mi­ra­ju na­čin na ko­ji gra­do­vi mo­gu is­po­ru­či­ti, uprav­lja­ti i odr­ža­va­ti jav­nu ra­s­vje­tu

Gra­do­vi ko­ri­šte­njem pa­met­ne LED ra­s­vje­te za vi­še od 60 pos­to mo­gu sma­nji­ti emi­si­ju CO2, a ti­me ujed­no i pos­ti­ći ci­lje­ve odr­ži­vog ra­zvo­ja u skla­du s pre­po­ru­ka­ma Uje­di­nje­nih na­ro­da (UNa). Po­da­ci su to ko­je su pred­stav­ni­ci Phi­lips Lig­h­ting sek­to­ra, svjet­skog li­de­ra u ra­s­vje­ti, pre­zen­ti­ra­li u sr­p­nju ove go­di­ne na do­ga­đa­ju nazvanom Lo­cal 2030: Hub for Sus­ta­ina­bi­lity So­lu­ti­ons, odr­ža­nom u sje­di­štu UNa u New Yor­ku.

Pre­ma iz­vješ­ću ko­je je Phi­lips Lig­h­ting iz­ra­dio u su­rad­nji sa Svjet­skim vi­je­ćem za grad­ske po­dat­ke ( Wor­ld Co­un­cil on City Da­ta WCCD) vi­di se ka­ko je Los An­ge­les sa­mo u 2016. go­di­ni za­hva­lju­ju­ći im­ple­men­ta­ci­ji pa­met­ne LED ra­s­vje­te u jav­nu in­fras­truk­tu­ru os­tva­rio 63 pos­to ušte­da u ener­gi­ji i de­vet mi­li­ju­na do­la­ra u nov­cu. Uz to, za 47.000 me­trič­kih to­na sma­nje­ne su i emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va po­ve­za­ne s jav­nom ra­s­vje­tom – ko­li­či­na ek­vi­va­lent­na mi­si­ja­ma stak­le­nič­kih pli­no­va ko­je go­to­vo 10.000 put­nič­kih vo­zi­la pro­izve­de u godinu dana. Iz Phi­lips Lig­h­tin­ga,u skla­du s na­ve­de­nim, po­ru­ču­ju da bi i dru­gi gra­do­vi di­ljem svi­je­ta ko­ji sa­mi im­ple­men­ti­ra­ju tak­ve sus­ta­ve mo­gli zna­čaj­no sma­nji­ti go­diš­nje emi­si­je pli­no­va, ali i iz­dva­ja­nja za elek­trič­nu ener­gi­ju.

In­te­gri­ra­ni sus­ta­vi

U iz­vješ­ću se ta­ko­đer na­vo­di i da kva­li­tet­ni­je os­vjet­lje­nje mo­že sma­nji­ti sto­pu kri­mi­na­la, kao i po­bolj­ša­ti per­cep­ci­ju si­gur­nos­ti gra­đa­na, pri če­mu je naj­bo­lji do­kaz spo­me­nu­ti Los An­ge­les ko­ji je u pr­ve dvi­je go­di­ne ko­ri­šte­nja pa­met­ne LED ra­s­vje­te za­bi­lje­žio pad od 10,5 pos­to u kri­mi­nal­nim dje­lat­nos­ti­ma i pre­kr­ša­ji­ma po­put kra­đe vo­zi­la, pro­va­le i van­da­liz­ma. Va­žan fak­tor je i po­bolj­ša­nje si­gur­nos­ti pro­me­ta za sve ko­ris­ni­ke ces­ta, po­ve­ća­nje atrak­tiv­nos­ti gra­da, kao i nje­go­ve eko­nom­ske sna­ge. Stva­ra­njem tak­vih pred­nos­ti uz zna­čaj­no sma­nje­nje emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va, pa­met­na LED će da­ti ve­li­ki do­pri­nos os­tva­re­nju ci­lje­va odr­ži­vog ra­zvo­ja UNa, glo­bal­no do­go­vo­re­nog ci­lja us­mje­re­nog ka stva­ra­nju odr­ži­ve bu­duć­nos­ti do 2030. go­di­ne, is­ti­če se u Phi­lip­so­vu pri­op­će­nju. Go­vo­re­ći o LED ra­s­vje­ti u Los An­ge­le­su, mis­li se na in­te­gri­ra­nje sus­ta­va uprav­lja­nja ra­s­vje­tom CityTo­uch spo­jen na Phi­lips Lig­h­ting ko­ji obje­di­nju­je ure­đa­je po­ve­za­ne s web apli­ka­ci­ja­ma za uprav­lja­nje, uklju­ču­ju­ći i da­ljin­ski uprav­ljač za kon­tro­lu ra­s­vje­te za gradove za mje­re­nje, uprav­lja­nje i nad­zor spo­je­nih ulič­nih svje­ta­la na da­lji­nu u re­al­nom vre­me­nu, kar­to­graf­ski pre­gled i apli­ka­ci­ju za uprav­lja­nje ra­s­vje­tom ko­ja po­ma­že pla­ni­ra­nje i uprav­lja­nje raz­li­či­tim pro­ce­si­ma i odr­ža­va­njem. Uz Los An­ge­les, kao pi­onir pa­met­ne LED ra­s­vje­te, iz­dva­ja se i Bu­enos Ai­res. Na­ime, ovaj je grad po­ve­ća­nje svo­je ope­ra­tiv­ne učin­ko­vi­tos­ti i ušte­du ener­gi­je ve­će od 50 pos­to pos­ti­gao upra­vo za­hva­lju­ju­ći jav­no­pri­vat­nom part­ner­stvu s Phi­lips Lig­h­tin­gom u sklo­pu če­ga je vi­še od 75 pos­to svo­je jav­ne ra­s­vje­te na­do­gra­dio ener­get­ski učin­ko­vi­tim LED svje­tli­ma po­ve­za­ni­ma s CityTo­uch sus­ta­vom uprav­lja­nja ulič­nom ra­s­vje­tom.

Is­pla­ti­vo ula­ga­nje

“Grad­ske se vlas­ti su­oča­va­ju se s kom­plek­s­nim iz­a­zo­vi­ma kada je ri­ječ o in­fras­truk­tu­ri, urav­no­te­žu­ju­ći po­tre­bu za odr­ža­va­njem pos­to­je­ćih us­lu­ga, ula­ga­njem u po­bolj­ša­nja, uprav­lja­njem ras­tom sta­nov­niš­tva i po­ve­ća­njem odr­ži­vos­ti – a sve to uz pro­ra­čun­ska ogra­ni­če­nja”, ko­men­ti­rao je vo­di­telj glo­bal­nih jav­nih i dr­žav­nih pos­lo­va Phi­lips Lig­h­tin­ga Har­ry Ver­ha­ar. Do­dao je i da no­ve teh­no­lo­gi­je tran­sfor­mi­ra­ju na­čin na ko­ji gra­do­vi mo­gu is­po­ru­či­ti, uprav­lja­ti i odr­ža­va­ti jav­nu ra­s­vje­tu, a sve na na­čin ko­ji mo­že ge­ne­ri­ra­ti ši­rok ras­pon po­god­nos­ti lo­kal­nim vlas­ti­ma i za­jed­ni­ca­ma ko­ji­ma slu­že.

“Po­zi­va­mo sve gradove da u pot­pu­nos­ti do 2025. go­di­ne usvo­je kon­cept LED ulič­ne ra­s­vje­te. Con­fe­ren­ce of the Par­ti­es (COP21) je pos­lao ja­san sig­nal po­li­tič­ke po­dr­ške za rje­ša­va­nje po­s­lje­di­ca kli­mat­skih pro­mje­na, a pre­ba­ci­va­nje na ener­get­ski učin­ko­vi­tu LED ulič­nu ra­s­vje­tu u gra­do­vi­ma bi do­ni­je­lo zna­čaj­ne raz­li­ke. Od oko 300 mi­li­ju­na ulič­nih svje­tilj­ki di­ljem

TEK SVA­KA DESETA ULIČNA SVJETILJKA NA SVI­JE­TU JE LED RA­S­VJE­TA Har­ry Ver­ha­ar Phi­lips Lig­h­ting

FOTOLIA

Los An­ge­les je sa­mo u 2016. za­hva­lju­ju­ći im­ple­men­ta­ci­ji pa­met­ne LED ra­s­vje­te ušte­dio de­vet mi­li­ju­na do­la­ra

PD

Ugrad­njom LED ra­s­vje­te u Bu­enos Ai­re­su po­ve­ća­na je si­gur­nost pro­me­ta i gra­đa­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.