VW DA­JE DO 10.000 EURA

VLAS­NI­CI­MA STA­RIH AUTA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki auto­mo­bil­ski div Vol­k­swa­gen (VW) naj­a­vio je u uto­rak da će do­di­je­li­ti do 10.000 eura pre­mi­je kup­ci­ma ko­ji od­lu­če za­mi­je­ni­ti sta­rog “di­ze­la­ša” no­vim, eko­lo­ški pri­hvat­lji­vim mo­de­lom iz pa­le­te VWo­vih bren­do­va. Naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač vo­zi­la ta­ko­đer će po­nu­di­ti iz­me­đu 1000 i 2380 eura po­ti­ca­ja za kup­nju vo­zi­la na al­ter­na­tiv­ni po­gon, uklju­ču­ju­ći elek­trič­ne, hi­brid­ne i auto­mo­bi­le na pri­rod­ni plin. Po­ti­ca­ji stu­pa­ju na sna­gu od­mah i tra­ju do kra­ja go­di­ne, a na­do­ve­zu­ju se na proš­lo­tjed­ni spo­ra­zum pro­izvo­đa­ča automobila i nje­mač­ke vla­de u Ber­li­nu o ogra­ni­če­nju za­ga­đe­nja zra­ka po­ve­za­nog s is­puš­nim emi­si­ja­ma di­zel­skih automobila.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.