Ba­nja­luč­ka bur­za pri­klju­če­na SEE Lin­ku

Ve­ća bur­zov­na obi­telj Plat­for­ma sa­da bro­ji šest tr­ži­šta s ka­pi­ta­li­za­ci­jom od 50 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Re­gi­onal­na bur­zov­na plat­for­ma SEE Link do­bi­la je i šes­tog čla­na, Ba­nja­luč­ku bur­zu. Ka­ko su u uto­rak pri­op­ći­li sa Za­gre­bač­ke bur­ze, na­kon pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma o pri­dru­ži­va­nju proš­le go­di­ne, Ba­nja­luč­ka bur­za (BLSE) pos­ta­la je ak­ti­van član SEE Link mre­že, či­me je pu­tem SEE Link sus­ta­va omo­gu­će­no tr­go­va­nje vri­jed­nos­ni­ca­ma uvr­šte­ni­ma na tu bur­zu. Ti­me je BLSE pos­ta­la tre­ća bur­za ko­ja se ak­tiv­no uklju­či­la u SEE Link na­kon tri bur­ze ute­me­lji­te­lji­ce (Bu­gar­ske, Ma­ke­don­ske i Za­gre­bač­ke) te Be­ograd­ske i Ljub­ljan­ske bur­ze, ko­je su ope­ra­tiv­no pri­dru­že­ne kra­jem proš­le go­di­ne. Pri­klju­če­njem BLSEa, SEE Link sus­tav po­dr­ža­va tr­go­va­nje na šest tr­ži­šta, s ukup­nom tr­žiš­nom ka­pi­ta­li­za­ci­jom ve­ćom od 50 mi­li­jar­di do­la­ra.

FOTOLIA

Ba­nja­luč­ka bur­za tre­ća je ko­ja se pri­klju­či­la SEE Lin­ku, na­kon Ljub­lja­ne i Be­ogra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.