Ja­ča­nje eura naj­vi­še šte­ti Ita­li­ji, Nje­mač­ka bez bri­ge

Pro­mje­na tren­da Za­jed­nič­ka va­lu­ta naj­s­naž­ni­ja u po­s­ljed­nje dvi­je i pol go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Po­s­ljed­njih go­di­na ras­te ta­li­jan­ski iz­voz u SAD, dok je sa­mo 25 pos­to nje­mač­kog izvoza ve­za­na za do­lar

Po­je­di­ni eu­rop­ski iz­voz­ni­ci po­či­nju bri­nu­ti zbog ja­ča­nja eura ko­ji je na­kon iz­bo­ra Do­nal­da Trum­pa za ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka bio bli­zu pa­ri­te­ta pre­ma do­la­ru da bi se u me­đu­vre­me­nu pri­bli­žio ra­zi­ni od 1,18 do­la­ra. Proš­le sri­je­de euro je sko­čio na naj­vi­šu ra­zi­nu od pr­ve po­lo­vi­ne si­ječ­nja 2015. go­di­ne, od 1,1910 do­la­ra, da bi se u pe­tak pos­li­je­pod­ne spus­tio na 1,1770 do­la­ra. Ja­ka za­jed­nič­ka eu­rop­ska va­lu­ta mo­gla bi na­gris­ti do­bit europ­skih kom­pa­ni­ja snaž­no ori­jen­ti­ra­nih na iz­voz, po­seb­no onih u Ita­li­ji i Fran­cu­skoj.

Strah od utje­ca­ja

“Op­će­ni­to se stra­hu­je da ja­ki euro po­či­nje utje­ca­ti na pos­lov­ne re­zul­ta­te europ­skih kom­pa­ni­ja to se po­či­nje pri­mje­ći­va­ti u re­zul­ta­ti­ma za ovo tro­mje­se­čje”, ka­zao je za agen­ci­ju AFP Wil­li­am Ha­mlyn iz Ma­nu­li­fe Asset Ma­na­ge­men­ta. Mno­gi ana­li­ti­ča­ri i da­lje sma­tra­ju da te­melj­ni eko­nom­ski po­ka­za­te­lji idu na ru­ku euru u us­po­red­bi sa sla­bim do­la­rom i ane­mič­nom fun­tom ko­ja je pod pri­ti­skom još od proš­lo­go­diš­nje od­lu­ke Bri­ta­na­ca o iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je.

Ja­ki euro ta­ko­đer raz­li­či­to utje­če na kom­pa­ni­je u po­je­di­nim zem­lja­ma. Ta­ko Nje­mač­ka, naj­ve­će europ­sko gos­po­dar­stvo, za sa­da ne­ma raz­lo­ga za za­bri­nu­tost, na­po­mi­nje eko­no­mist Be­ren­berg Ban­ka Hol­ger Sc­h­mi­eding, is­ti­ču­ći da je euro još da­le­ko od du­go­roč­nog rav­no­tež­nog te­ča­ja od 1,23 do­la­ra za euro. Sa­mo če­t­vr­ti­na nje­mač­kog izvoza fik­si­ra­na je za do­lar, pod­sje­ća Ilja Not­ha­gel, struč­njak za me­đu­na­rod­no gos­po­dar­stvo pri nje­mač­koj tr­go­vin­skoj ko­mo­ri DIHK.

Ita­li­ja bi bi­la naj­te­že po­go­đe­na ja­ča­njem eura, is­ti­če Lu­do­vic Su­bran iz Eu­ler Her­me­sa. “Ako se te­čaj do­la­ra pre­ma euru sta­bi­li­zi­ra na sa­daš­njoj ra­zi­ni, bit će­mo u ne­po­volj­nom po­lo­ža­ju”, priz­na­je pot­pred­sjed­ni­ca za me­đu­na­rod­ne od­no­se u ta­li­jan­skom udru­že­nju pos­lo­da­va­ca Con­fin­dus­tria Li­cia Mat­ti­oli. “To bi utje­ca­lo na naš kom­plet­ni iz­voz, ko­ji je u pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na po­ras­tao kada je ri­ječ o Ame­ri­ci. U raz­mje­ni sa SADom iz­voz­ni­ci smo u či­ta­vom ni­zu sek­to­ra mod­nom, mod­nih do­da­ta­ka, dra­gu­lja, hra­ne, automobila, stro­je­va...”, na­bra­ja Mat­ti­oli.

Pro­fe­so­ri­ca eko­nom­ske po­li­ti­ke na mi­lan­skoj Po­li­teh­nič­koj ško­li Lu­cia Ta­jo­li is­ti­če pak da euro tre­nut­no ni­je “su­per­jak” i sma­tra da ta­li­jan­ski iz­voz mo­že podnijeti odre­đe­ni pri­ti­sak s ob­zi­rom na rast u pro­tek­lim go­di­na­ma. “Ta­li­jan­ska po­du­ze­ća mo­gu podnijeti bla­gi pri­ti­sak, ali ne iz­van­red­no sna­žan”, ka­za­la je za AFP. Kada je u pi­ta­nju Francuska, ja­ča­nje eura “snaž­no će se osje­ti­ti u određenim sektorima, po­put zra­ko­plov­s­tva”, pro­cje­nju­je Lu­do­vic Su­bran, do­da­ju­ći da su ve­li­ka po­du­ze­ća, sa zna­čaj­nim udje­lom u ukup­nom iz­vo­zu, po­ka­za­la da se mo­gu us­pješ­no pri­la­go­di­ti ja­ča­nju eura.

Špa­njol­ska bez bri­ge

Špa­njol­sku tre­nut­no ne bri­ne ja­ki euro jer dvi­je tre­ći­ne nje­zi­na izvoza od­la­zi u os­ta­le čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je. Ja­ča­nje za­jed­nič­ke va­lu­te mo­glo bi u ko­nač­ni­ci za­ko­či­ti nje­zin iz­voz u zem­lje iz­van EU, ko­ji je u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne po­ras­tao pet pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje, na­po­mi­nje AFP. Ja­ča­nje eura pra­ti za­huk­ta­li eko­nom­ski opo­ra­vak euro­zo­ne u cje­li­ni.

“Mno­gi da­nas sma­tra­ju euro­zo­nu zo­nom sta­bil­nos­ti”, kons­ta­ti­ra u raz­go­vo­ru za AFP eko­no­mist u Na­tixi­su Phi­lip­pe Wa­ec­h­ter. Ekonomija 19čla­ne euro­zo­ne po­ras­la je u dru­gom tro­mje­se­čju 0,6 pos­to, na­kon 0,5pos­tot­nog ras­ta u pr­va tri ovo­go­diš­nja mje­se­ca, obja­vio je Eu­ros­tat. “U cje­li­ni gle­da­no, gos­po­dar­stvo euro­zo­ne za­okru­ži­lo je pr­vu po­lo­vi­nu go­di­ne u vr­lo do­brom sta­nju i či­ni se da je na do­brom pu­tu da i u os­tat­ku ove go­di­ne za­bi­lje­ži sta­bi­lan rast”, za­klju­ču­je ana­li­ti­čar ni­zo­zem­ske ban­ke ING Bert Co­lijn.

KADA JE U PI­TA­NJU FRANCUSKA, SNAŽENJE EURA ZNA­ČAJ­NO ĆE SE OSJE­TI­TI U ODREĐENIM SEKTORIMA, PO­PUT ZRA­KO­PLOV­S­TVA, UPO­ZO­RA­VA­JU TAMOŠNJI ANA­LI­TI­ČA­RI

REUTERS

Proš­le sri­je­de euro je sko­čio na naj­vi­šu ra­zi­nu od si­ječ­nja 2015. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.