‘Stro­že kon­tro­le hra­ne uves­ti za sve’

Dru­ga stra­na To­lu­šić je na­pra­vio di­plo­mat­ski pro­pust, ka­že Udru­ga po­ljo­pri­vred­ni­ka i pred­la­že:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dok se če­ka sas­ta­nak mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de To­mis­la­va To­lu­ši­ća i nje­go­vih ko­le­ga iz re­gi­je ko­ji bi tre­bao po­nu­di­ti rje­še­nje go­ru­ćeg tr­go­vin­skog spo­ra, o Pra­vil­ni­ku o stro­žem nad­zo­ru hra­ne ko­ju uvo­zi­mo iz su­sjed­nih ze­ma­lja iz­van EU ogla­si­la se i Udru­ga po­ljo­pri­vred­ni­ka. U po­te­zu mi­nis­tra To­lu­ši­ća ko­ji je uveo po­ja­ča­nu kon­tro­lu na hr­vat­ske gra­ni­ce vi­de i do­bre i lo­še stra­ne. Pra­vil­nik o in­s­pek­cij­skom nad­zo­ru i kon­tro­li us­kla­đe­nos­ti vo­ća i po­vr­ća s tr­žiš­nim stan­dar­di­ma je do­bar, ali da je nje­go­va pri­mje­na lo­še ko­mu­ni­ci­ra­na sa su­sje­di­ma, po­jas­nio je čel­nik Udru­ge Ti­ho­mir Ja­ić. Mi­nis­tar, tvr­di, ni­je do­bro di­plo­mat­ski pri­pre­mio te­ren za svo­ju od­lu­ku i ti­me je, sma­tra, pok­va­rio pri­mje­nu pra­vil­ni­ka, s ko­jim su u na­če­lu za­do­volj­ni. Uvje­ra­va da bi se pra­vi­la o uvo­zu tre­ba­la po­oš­tri­ti i za zem­lje Eu­rop­ske uni­je. To­lu­ši­ću ta­ko za­mje­ra što se ori­jen­ti­rao sa­mo na jed­nu sku­pi­nu uvoz­ni­ka jer sma­tra da bi stro­že tre­ba­lo ići pre­ma svi­ma. “Ima­te uvoz vo­ća i po­vr­ća iz Polj­ske ko­je je 10 pu­ta nek­va­li­tet­ni­je od na­šeg i ko­jeg ne­ki po­vr­ća­ri na­zi­va­ju sme­ćem. Ima­te me­so iz Ru­munj­ske i Ma­đar­ske ko­je je nek­va­li­tet­no. Ima­mo uvoz ja­ja, na pri­mjer iz Ni­zo­zem­ske, gdje su ja­ja u pra­vi­lu otro­va­na”, iz­ri­čit je bio.

Čel­nik Udru­ge Ti­ho­mir Ja­ić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.