KAZ­NA OD 22 MIL. EURA

ZBOG Đ.Đ. MONTAŽE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sla­von­sko­brod­ski Đu­ro Đa­ko­vić Mon­ta­ža i nje­go­vi pos­lo­vi u Aus­tri­ji pos­ta­li su slu­čaj ko­jim se u Bruxel­le­su po­ku­ša­va sru­ši­ti aus­trij­ski za­kon o suz­bi­ja­nju dam­pin­ga pla­ća i pra­va iz rad­nog od­no­sa. Aus­trij­sko udru­že­nje me­ta­lo­teh­nič­ke in­dus­tri­je u tuž­bi ko­ju je pro­tiv ovog za­ko­na pod­ni­je­lo EK, kao pri­mjer na­vo­di slu­čaj aus­trij­ske in­že­njer­ske gru­pe An­dritz, ko­joj je iz­re­če­na kaz­na od 22 mi­li­ju­na ku­na zbog an­ga­žma­na Đ.Đ. Montaže kao iz­vo­đa­ča ra­do­va na pos­lu vri­jed­nom se­dam mi­li­ju­na eura. Ra­di­lo se o po­prav­ku ko­tla u jed­noj tvor­ni­ci ce­lu­lo­ze, a An­dritz je na tom pos­lu an­ga­ži­rao 200 rad­ni­ka iz Hr­vat­ske. Sank­ci­oni­ran je zbog kr­še­nja za­ko­na ko­jim Beč nas­to­ji tvrt­ke de­mo­ti­vi­ra­ti da an­ga­ži­ra­ju stra­ne rad­ni­ke. Udru­že­nje me­ta­lo­teh­nič­kih in­dus­tri­ja­la­ca upo­zo­ra­va da će spor­ni za­kon i nas­ta­vak pri­mje­ne re­zul­ti­ra­ti se­lid­bom pro­izvod­nje iz Aus­tri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.