PRISTAJE 15 KRUZERA

U RI­JE­KU OVE GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Luč­ka upra­va Ri­je­ka je obja­vi­la da je ove go­di­ne de­vet kru­zer­skih kom­pa­ni­ja naj­a­vi­lo do­la­zak ukup­no 15 bro­do­va u taj grad. Ra­di se uglav­nom o tvrt­ka­ma ko­je su i do sad do­la­zi­le u Ri­je­ku, a naj­češ­će se ra­di­lo o li­ni­ja­ma iz Ve­ne­ci­je za juž­ni Ja­dran. Ra­di se o bro­da­ri­ma Thom­son Cru­ises, Prin­cess Cru­ises, Sa­ga Cru­ises i Sil­ver­sea, dok ne­ki bro­da­ri kao Oce­ania Cru­ises, Re­gent Se­ven Se­as Cru­ises, Vi­king Oce­an Cru­ises, Cro­isi Eu­ro­pe i Hol­land Ame­ri­can li­ne, po pr­vi pu­ta svo­je bro­do­ve upu­ću­ju u Ri­je­ku. Naj­a­ve do­la­za­ka cru­ise­ra za­pri­ma­ju se već i za 2018. i 2019.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.