U ob­no­vu ulo­že­no 2,5 mi­li­ju­na ku­na

Je­di­ni­ca in­te­ziv­ne skr­bi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Otvo­re­na

je Je­di­ni­ca in­ten­ziv­ne skr­bi Za­vo­da za ne­uro­ki­rur­gi­ju KBC Split u či­ju je ob­no­vu, na­kon po­ža­ra pri­je dvi­je go­di­ne, ulo­že­no oko 2,5 mi­li­ju­na ku­na. Ve­ći­nu sred­sta­va da­lo je Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva, a ob­nov­lje­na Je­di­ni­ca će, pre­ma ri­je­či­ma rav­na­telj split­skog KBCa Ive Ju­ri­ća, mo­ći pru­ža­ti us­lu­ge na svjet­skoj ra­zi­ni. Pred­stoj­nik Za­vo­da za Ne­uro­ki­rur­gi­ju KBC Split Vlat­ko Le­den­ko is­tak­nuo je važ­nost na­bav­ke ste­re­otak­sij­skog ure­đa­ja, ko­ji slu­ži za ‘bi­op­si­ju du­bo­kih mo­žda­nih tu­mo­ra ka­ko bi se do­bio uzo­rak na te­me­lju ko­jeg se pla­ni­ra li­je­če­nje’ pa pa­ci­jen­ti vi­še ne­će mo­ra­ti ići u Zagreb i ta­ko do­dat­no ri­ski­ra­ti. Me­đu­tim, iz­a­ra­zio je ne­za­dov­lj­stvo spo­roš­ću ob­no­ve i opre­ma­nja Je­di­ni­ce In­ten­ziv­ne skr­bi ko­ja je po nje­go­vom miš­lje­nju tra­ja­la pre­du­go.

Ivo Ju­rić, rav­na­telj KBC Split

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.