Tu­ris­ta 17% vi­še, Ši­be­nik is­pred svih

Ši­ben­sko-knin­ska žu­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U pr­vih se­dam mje­se­ci ove go­di­ne u Ši­ben­skok­nin­sku žu­pa­ni­ju doš­lo je 17 pos­to vi­še tu­ris­ta ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni, a broj no­če­nja po­ras­tao je za 13 pos­to, iz­vi­jes­ti­li su iz žu­pa­nij­ske Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Od go­to­vo 3,3 mi­li­ju­na no­će­nja, naj­vi­še (713 ti­su­ća) je os­tva­re­no u Ši­be­ni­ku, či­me je taj grad pos­tao naj­po­sje­će­ni­je odre­di­šte u Žu­pa­ni­ji. Sli­je­de ga Vo­di­ce s tek ne­što ma­lo ma­nje no­će­nja u pr­vih se­dam mje­se­ci, bli­zu 713 ti­su­ća, što je 21 pos­to vi­še ne­go la­ni, a dvoz­na­men­kas­to po­ve­ća­nje od 15 pos­to ima i Ro­goz­ni­ca sa 372 ti­su­će no­će­nja, dok se Skra­din u ši­ben­skom za­le­đu s 24,1 ti­su­ćom no­će­nja mo­že po­hva­li­ti s po­ras­tom od čak 56 pos­to. Ukup­no do­brim sed­mo­mje­seč­nim re­zul­ta­ti­ma na po­dru­čju žu­pa­ni­je pri­do­nio je i ovo­go­diš­nji sr­panj ti­je­kom ko­jeg je u toj žu­pa­ni­ji bo­ra­vi­lo 11 pos­to vi­še tu­ris­ta ne­go u is­tom lanj­skom mje­se­cu ili njih 297,3 ti­su­će, ko­ji su os­tva­ri­li 2,2 mi­li­ju­na no­će­nja ili 9 pos­to vi­še. Di­rek­to­ri­ca žu­pa­nij­ske Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Že­lja­na Ši­kić is­ti­če Nje­mač­ku kao naj­vjer­ni­je emi­tiv­no tr­ži­šte ko­je u ukup­nim no­će­nji­ma u žu­pa­ni­ji ima udjel od go­to­vo 13 pos­to, a u do­las­ci­ma tu­ris­ta 10,6 pos­to. Kao ključ­ni fak­tor za ovak­ve do­bre re­zul­ta­te Že­lja­na Ši­kić Inves­ti­ci­je u tu­riz­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.