Po­dru­čje Ri­je­ke ma­mi stra­ne gos­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na

po­dru­čju gra­da Ri­je­ke od si­ječ­nja do kra­ja sr­p­nja os­tva­re­no je 70.475 tu­ris­tič­kih do­la­za­ka, što je za 18 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. U is­tom raz­dob­lju os­tva­re­no je ukup­no 173.045 no­će­nja, što je rast od 28 pos­to, iz­vi­jes­ti­la je Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca gra­da Ri­je­ke. Broj do­la­za­ka stra­nih gos­ti­ju po­ve­ćan je za 26 pos­to, ko­ji su u ukup­nom bro­ju do­la­za­ka su­dje­lo­va­li sa 74 pos­to. No­će­nja ino­zem­nih gos­ti­ju bi­lo je do kra­ja sr­p­nja vi­še za 41 pos­to ne­go godinu ra­ni­je. Naj­vi­še no­će­nja os­tva­ri­li su tu­ris­ti iz dob­ne sku­pi­ne od 19 do 30 go­di­na (41 pos­to), a sli­je­de oni u do­bi od 31 do 40 go­di­na. Stra­ni tu­ris­ti su u pr­vih se­dam mje­se­ci u Ri­je­ci u pro­sje­ku bo­ra­vi­li 2,56 dana a do­ma­ći dva dana. Naj­vi­še no­će­nja os­tva­ri­li su stra­ni tu­ris­ti iz Ita­li­je, Nje­mač­ke i SA­Da i Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.