Pre­go­vo­ri s Lid­lom

“Još ne­ma­mo po­treb­ne ko­li­či­ne”

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­da­je da su to pre­poz­na­li i naj­ve­ći tr­gov­ci. Ka­že da ih je kon­tak­ti­rao Lidl, ali da su su­rad­nju s njim za­sad mo­ra­li od­go­di­ti. “U ovom tre­nut­ku još ne­ma­mo ko­li­či­ne da bi mo­gli s Lid­lom kon­ti­nu­ira­no ra­di­ti. Mo­ra­mo još rasti. La­ni smo ima­li 620 OPG-ova i dru­gih pro­izvo­đa­ča, a da­nas je ta broj­ka bli­ža 750. No, in­ten­ziv­no ra­di­mo na to­me da do idu­će go­di­ne ci­je­li po­sao po­dig­ne­mo na još vi­šu ra­zi­nu i za pro­izvo­đa­če i za kup­ce”, za­klju­ču­je Sla­par.

Alan Sla­par, os­ni­vač i di­rek­tor GoGre­ena

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.