DO­BIT OD 900.000 EURA

AIR SERBIA OS­TVA­RI­LA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ska na­ci­onal­na zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja Air Serbia za­bi­lje­ži­la je ne­to do­bit od 900.000 eura u 2016. go­di­ni, što je tre­ća go­di­na za­re­dom da je u plu­su. Ukup­ni ope­ra­tiv­ni aope­ra­tiv­ni pri­hod po­ras­tao je za pet pos­to, na 3320 mi­li­ju­na eura, a ppri­ho­di od sha­re spo­ra­zu­ma ras­po­ra­zu­ma po­ve­ća­ni su zza 24 pos­to, na 26,7 mi­li­ju­na eura. Broj put­ni­ka po­ve­ćan je na 2,62 mi­li­ju­na, a car­go pri­je­voz je po­ras­tao na 4913 to­na, za 31 pos­to. Godinu je obi­lje­ži­lo uvo­đe­nje iz­rav­nih le­to­va Air Ser­bi­je iz­me­đu Be­ogra­da i New Yor­ka 23. lip­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.