UVO­ZI 80% STRUJE

ALBANIJA ZBOG SUŠE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Albanija zbog iz­u­zet­no suš­nog raz­dob­lja čak 80 pos­to po­tre­ba za elek­trič­nom ener­gi­jom pod­mi­ru­je iz uvo­za. Al­ban­ska Elek­tro­pri­vre­da upo­zo­ri­la je da će, ako se su­ša nas­ta­vi, zem­lja u pot­pu­nos­ti ovi­si­ti o uvo­zu struje. Albanija je s uvo­zom struje po­če­la u sr­p­nju, kada je uvez­la 285.000 ki­lo­vat­sa­ti vri­jed­nih 18 mi­li­ju­na eura, a za ko­lo­voz je do­go­vo­ren uvoz 434.000 ki­lo­vat­sa­ti vri­jed­nih 29,9 mi­li­ju­na eura. Ra­zi­na vode na naj­ve­ćoj elek­tra­ni na ri­je­ci Drim – Fi­er­zi pa­la je is­pod mi­ni­mal­ne toč­ke, a slič­no je i s dru­ge dvi­je hi­dro­cen­tra­le na ri­je­ci Drim, ja­vi­li su ma­ke­don­ski me­di­ji. Fi­er­za je dru­ga po ve­li­či­ni hi­dro­elek­tra­na na Bal­ka­nu, iza ru­munj­sko­sr­p­skog Đer­da­pa na Du­na­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.