AB InBev i Efes udru­žu­ju se na is­to­ku

In­te­gra­ci­ja Bel­gij­ski i tur­ski pi­var naj­a­vi­li za­jed­nič­ku kom­pa­ni­ju za ru­sko i ukra­jin­sko tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Svjet­ski li­der u in­dus­tri­ji pi­va An­he­user-Bus­ch InBev (AB InBev) i tur­ska pi­vo­va­ra Ana­do­lu Efes do­go­vo­ri­li su obje­di­nja­va­nje poslovanja u Rusiji i Ukra­ji­ni stva­ra­njem za­jed­nič­ke tvrt­ke AB InBevEfes u ko­joj će ima­ti jed­na­ke udje­le, do­no­si u sri­je­du ru­ski dnev­nik Kom­mer­sant. Za­jed­nič­ka kom­pa­ni­ja za­uzi­mat će oko 25 pos­to ru­skog tr­ži­šta pi­va, iza vo­de­ćeg Car­l­sber­ga, a is­pred He­ine­ke­na. Dvi­je tvrt­ke će ra­di in­te­gra­ci­je poslovanja u Ru­si- ji i Ukra­ji­ni spo­ji­ti svo­ju imo­vi­nu bez go­to­vin­skih tran­sak­ci­ja. Re­ali­za­ci­ja spa­ja­nja oče­ku­je se u pr­voj po­lo­vi­ci 2018., na­kon odo­bre­nja ru­skih i ukra­jin­skih re­gu­la­to­ra. AB InBev u Rusiji ima pet tvornica. Por­t­felj uklju­ču­je rob­ne mar­ke Stel­la Ar­to­is, Klin­skoe, Si­bir­ska­ja ko­ro­na itd. Efes je vlas­nik šest pos­tro­je­nja u Rusiji, a me­đu poz­na­ti­jim bren­do­vi­ma su mu Vel­ko­po­po­vic­ky Ko­zel, Efes, Sta­ri Mel­nik, Zo­lo­ta­ja boč­ka (Zlat­na ba­čva) i dru­ge.

ANHEUSERBUSCH INBEV IMA PET TVORNICA U RUSIJI, A EFES IMA ŠEST POS­TRO­JE­NJA

REUTERS

Tvrt­ka će dr­ža­ti 25% tr­ži­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.