YANDEX I SBER­BANK

Za­jed­nič­ki pot­hvat ULAZE U E-TR­GO­VI­NU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ća ru­ska tra­ži­li­ca Yandex pri­op­ći­la je u sri­je­du da će s naj­ve­ćom ru­skom ban­kom Sber­bank ući u za­jed­nič­ki pro­jekt u seg­men­tu elek­tron­ske tr­go­vi­ne pu­tem plat­for­me Yandex.Mar­ket. Sber­bank će u Yandex.Mar­ket ulo­ži­ti 30 mi­li­jar­di ru­ba­lja (500,87 mi­li­ju­na do­la­ra), a ukup­na će vri­jed­nost tog pro­jek­ta iz­no­si­ti 60 mi­li­jar­di ru­ba­lja, iz­vi­jes­ti­li su iz Yan­dexa. Dvi­je kom­pa­ni­je imat će jed­na­ke udje­le u za­jed­nič­kom po­du­hva­tu, a do 10 pos­to di­oni­ca no­ve kom­pa­ni­je bit će iz­dvo­je­no za pro­gram po­ti­ca­ja na­mi­je­nje­nih upra­vi i za­pos­le­ni­ci­ma Yandex.Mar­ke­ta.

Vri­jed­nost 60 mi­li­jar­di ru­ba­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.