DIO ARAPSKOG NEBA

QATARU OTVO­REN MA­LI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ka­tar­ska zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja Qa­tar Airways obja­vi­la je u sri­je­du ka­ko raz­ma­tra po­god­nost ko­ri­šte­nja zrač­nih ko­ri­do­ra ko­je su di­je­lom otvo­ri­le dr­ža­ve uklju­če­ne u sank­ci­je toj dr­ža­vi. Pre­ma na­pi­si­ma me­di­ja, UN-ova agen­ci­ja za zra­ko­plov­s­tvo u uto­rak je obja­vi­la da su Ba­hre­in i Uje­di­nje­ni Arap­ski Emi­ra­ti pris­ta­li otvo­ri­ti dio svo­jeg zrač­nog pros­to­ra. Pod­sje­ti­mo, te su dvi­je dr­ža­ve, uz Sa­udij­sku Ara­bi­ju i Egi­pat, na­met­nu­le Ka­ta­ru eko­nom­ske sank­ci­je zbog pot­po­re te­ro­ris­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.