Ne­ma kri­ze za ame­rič­ku mo­du

Iz­nad oče­ki­va­nja Ralph La­uren i Mic­ha­el Kors obja­vi­li od­lič­ne pos­lov­ne re­zul­ta­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Za­vr­še­na je kri­za za ame­rič­ku mod­nu in­dus­tri­ju, ako je su­di­ti po snaž­nom sko­ku ci­je­na di­oni­ca tvrt­ki Ralph La­uren i Mic­ha­el Kors po obja­vi po­lu­go­diš­njih fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća. Di­oni­ce Ralph La­ure­na sko­či­le su u uto­rak pre­ko 13 pos­to na 88,53 do­la­ra na Nju­jor­škoj bur­zi što je naj­ve­ći dnev­ni rast od stu­de­nog 2015. go­di­ne.

Kom­pa­ni­ja je, na­ime, obja­vi­la do­bit u pr­vom fi­skal­nom tro­mje­se­čju od 60 mi­li­ju- na do­la­ra ili 72 cen­ta po di­oni­ci na­su­prot gu­bit­ku od 22 mi­li­ju­na do­la­ra, od­nos­no 27 cen­ti po di­oni­ci godinu dana ra­ni­je. Na­ras­la je i bru­to mar­ža za 210 baz­nih bodova na 63,2 pos­to.

Ci­je­na di­oni­ce Mic­ha­ela Kor­sa sko­či­la je 21,5 pos­to, naj­vi­še od ve­lja­če proš­le go­di­ne, na 45,25 do­la­ra. Kom­pa­ni­ja je obja­vi­la ne­to do­bit od 125,5 mi­li­ju­na do­la­ra ili 80 cen­ti po di­oni­ci. To je znat­no iz­nad oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra ko­ji su prog­no­zi­ra­li 61,8 cen­ti.

FOTOLIA

Di­oni­ce obje kom­pa­ni­je snaž­no su sko­či­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.