Ame­ri­ka uve­la carine na alu­mi­nij­sku fo­li­ju iz Ki­ne

An­ti­dam­ping Ca­rin­ske sto­pe od 16,5 do 81%

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo tr­go­vi­ne obja­vi­lo je u uto­rak da će zbog ut­vr­đe­nih su­bven­ci­ja uves­ti pre­li­mi­nar­ne carine u ras­po­nu od 16,5 do 81 pos­to na uvoz alu­mi­nij­ske fo­li­je iz Ki­ne. Mi­nis­tar­stvo će “na­lo­ži­ti ame­rič­koj upra­vi za ca­rin­sku i gra­nič­nu za­šti­tu da ubi­re go­to­vin­ske de­po­zi­te od uvoz­ni­ka alu­mi­nij­ske fo­li­je iz Ki­ne te­me­ljem pre­li­mi­nar­nih ca­rin­skih sto­pa”, iz­ja­vio je u pri­op­će­nju mi­nis­tar tr­go­vi­ne Wil­bur Ross. SAD je proš­le go­di­ne iz Ki­ne uve­zao alu­mi­nij­ske pro­izvo­de pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti 389 mi­li­ju­na do­la­ra, po­ka­zu­ju služ­be­ni po­da­ci. Od­lu­ka o uvo­đe­nju pre­li­mi­nar­nih ca­ri­na na­do­ve­zu­je se na naj­a­vu an­ti­dam­pin­ške is­tra­ge, pri če­mu će ko­nač­na od­lu­ka bi­ti do­ne­se­na 24. lis­to­pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.