DI­ONIČ­KI PRO­MET

SVE­GA 2 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - pi­še: TO­MIS­LAV PI­LI

Mi­ni­ma­lan pro­met uz bla­gi rast CROBEX-a obi­lje­ži­li su tr­go­vin­ski dan na Za­gre­bač­koj bur­zi. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja u sri­je­du in­deks je do­se­gao 1892 bo­da što je 0,1 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. Go­to­vo dvos­tru­ko vi­ši rast od 0,19 pos­to os­tva­rio je CROBEX10, a za­us­ta­vio se na 1114 bodova. Gle­da­no po pro­me­tu, ljet­na le­tar­gi­ja na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la do­seg­nu­la je vr­hu­nac. Di­onič­ki pro­met do­se­gao je je­dva ne­što iz­nad dva mi­li­ju­na ku­na, a zbog 748.000 ku­na obvez­nič­kog pro­me­ta uku­pan pro­met iz­no­sio je 2,8 mi­li­ju­na ku­na. U od­no­su na pri­jaš­nje da­ne obi­lje­že­ne do­mi­na­ci­jom tu­ris­tič­kih di­oni­ca, na ljes­tvi­ci naj­lik­vid­ni­jih pre­dvod­nik je bi­la di­oni­ca Eric­sso­na Ni­ko­le Tes­le ko­ja je na pro­me­tu od 415.000 ku­na os­la­bi­la 0,4 pos­to na 1240 ku­na. Iza do­ma­će teh­no­lo­ške per­ja­ni­ce naš­la se pov­la­šte­na di­oni­ca Adri­sa ko­ja je pri­ku­pi­la 372.000 ku­na, ali uz bla­gi pad ci­je­ne od 0,13 pos­to na 451,90 ku­na. Do­bit­nik dana di­oni­ca je Sa­po­ni­je s ras­tom od 7,3 pos­to na 278,93 ku­ne. Pod­sje­ti­mo, Sa­po­nia je dan ra­ni­je iz­vi­jes­ti­la o sko­ku tro­mje­seč­ne ne­to do­bi­ti za 186 pos­to na vi­še od 19 mi­li­ju­na ku­na. Gu­bit­nik dana je Lu­ka Plo­če ko­ja je os­la­bi­la 1,8 pos­to na 530,12 ku­na, ali uz pro­met od sve­ga 10.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.