DO­BIT VTB BAN­KE

DVOS­TRU­KO VE­ĆA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ru­ska ban­ka VTB iz­vi­jes­ti­la je u sri­je­du da je dru­go tro­mje­se­čje za­klju­či­la s dvos­tru­ko ve­ćom ne­to do­bi­ti ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, uz upo­la ma­nje tro­ško­ve re­zer­va­ci­ja i ve­će pri­ho­de od ka­ma­ta. U raz­dob­lju od trav­nja do lip­nja ban­či­na ne­to do­bit po­sko­či­la je na 30,3 mi­li­jar­de ru­ba­lja (506 mi­li­ju­na do­la­ra). Tro­ško­vi re­zer­va­ci­ja pre­po­lov­lje­ni su is­to­dob­no na 30,1 mi­li­jar­du ru­ba­lja. Ne­to pri­ho­di od ka­ma­ta uve­ća­ni su pet pos­to, na 114,1 mi­li­jar­du ru­ba­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.