Hla­dan tuš do­če­kao pro­da­va­te­lje di­oni­ca

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Hla­dan

tuš do­če­kao je pro­da­va­te­lje ve­ćin­skog udje­la u Go­renj­skoj ban­ci na­kon što su ju­čer otvo­re­ne po­nu­de za kup­nju. Ka­ko pi­še slo­ves­n­ki dnev­nik De­lo po­zi­va­ju­ći se na upu­će­ne iz­vo­re, obje po­nu­de ame­rič­kog fi­nan­cij­skog fon­da Apol­lo te sr­p­ske AIK ban­ke u vlas­niš­tvu po­du­zet­ni­ka Mi­odra­ga Kos­ti­ća ne za­do­vo­lja­va­ju ni do­nju gra­ni­cu ko­ju je pos­ta­vio kon­zor­cij pro­da­va­te­lja. Za 55 pos­to udje­la oni tra­že naj­ma­nje 298 eura po di­oni­ci, a AIK je na­vod­no po­nu­dio 280 eura. Pod­sje­ti­mo, AIK tre­nut­no dr­ži pe­ti­nu di­oni­ca Go­renj­ske ban­ke. Apol­lo ko­ji već u vlas­niš­tvu ima tri slovenske ban­ke nu­di 230 eura. De­lo na­vo­di ka­ko se kon­zor­cij ne mo­ra slo­ži­ti s po­nu­da­ma.

FOTOLIA

Bo­lja ponuda 'kra­ća' je za 18 eura od naj­ni­že tra­že­ne ci­je­ne od 298 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.