Pre­mi­je­rov po­tez ugro­zio ci­je­lu po­rez­nu re­for­mu

Spor­na od­go­da Za­us­tav­lja­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne do­vo­di u pi­ta­nje sma­nje­nja dru­gih na­me­ta

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Ne­ma jam­s­tva da mo­žda i ko­mu­nal­ne nak­na­de do­go­di­ne ne­će is­pas­ti 300-ti­njak mi­li­ju­na ve­će

Ne bu­de li no­vih obra­ta, gra­do­vi i op­ći­ne i do­go­di­ne će os­ta­ti pri sa­daš­njem sus­ta­vu ko­mu­nal­nih nak­na­da. Ia­ko je već osam mje­se­ci na sna­zi Za­kon o lo­kal­nim po­re­zi­ma, pa je to­li­ko du­go poz­na­to i da je za po­če­tak 2018. pre­dvi­đe­no da se one (za­jed­no s po­re­zom na ku­će za od­mor i spo­me­nič­kom ren­tom) za­mi­je­ne jed­nos­tav­nim po­re­zom na ne­kret­ni­ne, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ovih je da­na, po­ma­lo neo­če­ki­va­no, do dalj­nje­ga pro­gla­sio ‘ti­me­out’.

Je li pre­mi­je­rov uzmak baš “po­bje­da ci­vil­nog druš­tva”, ka­ko je oci­je­nio Da­vor Hu­ić iz Udru­ge Li­pa, ili je on po­naj­pri­je po­raz po­li­ti­ke ko­jim je pre­mi­jer po­ka­zao dr­žav­nič­ke sla­bos­ti? Iz­gled­ni­je je da je po­sri­je­di ovo dru­go, a i “po­bje­da” ak­ti­vis­ta mo­gla bi se po­ka­za­ti Pi­ro­vom. Ni­ti ima jam­s­tva da mo­žda i ko­mu­nal­ne nak­na­de, u cje­li­ni gle­da­no, do­go­di­ne ne­će is­pas­ti 300injak mi­li­ju­na ku­na ve­će ne­go da­nas (na to­li­ko se pro­cje­nji­vao efekt jed­nos­tav­nog po­re­za) ni­ti je op­će­ni­to pi­ta­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne a pri­ori dvoj­ba iz­me­đu sma­nje­nja i po­ve­ća­nja ukup­nog po­rez­nog op­te­re­će­nja. Da­naš­nji sus­tav ko­mu­nal­nih nak­na­da u smis­lu re­gre­siv­nos­ti je ne­po­volj­ni­ji za si­ro­maš­ni­je od vri­jed­nos­nog po­re­za na ne­kret­ni­ne, či­je je uvo­đe­nje bi­lo pla­ni­ra­no za 2020.

Za San­dru Švaljek s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta, ko­ja se u svom ra­du dos­ta ba­vi­la po­re­zom na ne­kret­ni­ne, od­go­da pr­vog ko­ra­ka pre­ma kon­cep­cij­skom za­okre­tu u opo­re­zi­va­nju ne­kret­ni­na ima mno­go ši­re zna­če­nje.

“Ni­je to tek ne­us­pjeh za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja. To je fi­ja­sko i s po­li­tič­kog i eko­nom­sko-po-li­tič­kog i pros­tor­no-pla­ner-skog as­pek­ta. Taj uzmak pokazuje koliko smo kao država u raznim područjima upravljanja zapušteni”, ka­že.

Haj­ka ko­ju su osam mje­se­ci od do­no­še­nja Za­ko­na o lo­kal­nim po­re­zi­ma na­glo pro­bu­di­le teh­nič­ke pri­pre­me grad­skih i op­ćin­skih vlas­ti za­okret pre­ma po­re­zu na ne­kret­ni­ne, za­sje­ni­la je ne­ka važ­ni­ja i fi­skal­no krup­ni­ja pi­ta­nja ko­ja se na­me­ću odus­ta­ja­njem.

OVAJ UZMAK POKAZUJE KOLIKO SMO KAO DRŽAVA U RAZNIM PODRUČJIMA UPRAVLJANJA

ZAPUŠTENI, KOMENTIRA SANDRA ŠVALJEK ODLUKU O ODGODI PO­RE­ZA NA NE­KRET­NI­NE

Po­rez na ne­kret­ni­ne ili ne ni­je dvoj­ba iz­me­đu sma­nje­nja ili po­ve­ća­nja po­rez­nog op­te­re­će­nja ko­je je u Hr­vat­skoj ne­dvoj­be­no vi­so­ko. Švaljek je ta­ko po­ma­lo ra­zo­ča­ra­na što se u jav­nim is­tu­pi­ma o te­mi po­re­za na ne­kret­ni­ne ovih da­na pre­ma­lo pos­tav­lja­lo pi­ta­nje cje­li­ne po­rez­ne re­for­me i pri­ori­te­ta u po­gle­du sma­nje­nja po­rez­nog ras­te­re­će­nja. Dru­gim ri­je­či­ma, na­me­će se pi­ta­nje da li se od­go­dom ili odus­ta­ja­njem od po­re­za na ne­kret­ni­ne za­pra­vo za­go­va­ra za­dr­ža­va­nje po­re­za na rad na sa­daš­njim (vi­so­kim) ra­zi­na­ma i uzi­ma pros­tor za nje­go­vo sma­nji­va­nje, ia­ko bi u smis­lu kon­ku­rent­nos­ti to bi­lo po­želj­no i po­treb­no. Slič­no se pi­ta­nje može pos­ta­vi­ti i u kon­tek­s­tu per­s­pek­ti­ve sma­nje­nja sto­pe PDVa, ko­ja je u ok­vi­ru pa­ke­ta po­rez­ne re­for­me bi­la pre­dvi­đe­na u dru­goj po­lo­vi­ci man­da­ta Vla­de.

Uos­ta­lom, ni Eu­rop­ska ko­mi­si­ja Hr­vat­skoj ne pre­po­ru­ču­je iz zlo­čes­to­će pre­la­zak na sus­tav vri­jed­nos­nog po­re­za na ne­kret­ni­ne, pod­sje­ća na­ša su­go­vor­ni­ca. A u svom po­s­ljed­njem iz­vješ­ću za Hr­vat­sku EK je kons­ta­ti­ra­la ka­ko će “jed­nos­tav­ni po­rez na ne­kret­ni­ne bi­ti po­bolj­ša­na ver­zi­ja pos­to­je­će ko­mu­nal­ne na- kna­de i za­mi­je­nit će po­rez na ku­će za od­mor te spo­me­nič­ku ren­tu”. Is­ti­ču­ći ka­ko će iz­ra­čun po­rez­ne os­no­vi­ce bi­ti će is­ti kao za ko­mu­nal­nu nak­na­du, uz do­da­tak dva­ju no­vih ko­efi­ci­je­na­ta za go­di­nu iz­grad­nje i sta­nja gra­đe­vi­ne u EK su oci­je­ni­li ka­ko pr­va fa­za pri­pre­ma je­di­ni­ca lo­kal­ne upra­ve “do­bro na­pre­du­je jer je 96 pos­to je­di­ni­ca lo­kal­ne upra­ve do stu­de­no­ga 2016. pro­ve­lo po­treb­nu evi­den­ci­ju ne­kret­ni­na”.

“Do­bar na­pre­dak” br­zo se pre­tvo­rio u zas­toj, ia­ko iz grad­skih i lo­kal­nih vlas­ti ovih da­na po­ru­ču­ju ka­ko će nas­ta­vi­ti s pri­kup­lja­njem po­da­ta­ka o ne­kret­ni­na­ma od gra­đa­na, što je tre­ba­lo pos­lu­ži­ti za ini­ci­jal­no toč­nu ba­zu po­da­ta­ka. Za­sad se či­ni da to ne­će pos­lu­ži­ti za iz­ra­ču­ne u smis­lu po­re­za na ne­kret­ni­ne, ali ka­ko is­ti­ču i u lo­kal­nim vlas­ti­ma i u Po­rez­noj upra­vi, ažu­ri­ra­ni po­da­ci ne­će im bi­ti zgo­re­ga ni za efi­kas­ni­ju na­pla­tu ko­mu­nal­nih nak­na­da.

Ono što je u ci­je­loj ha­la­bu­ci oko po­re­za na ne­kret­ni­ne nes­por­no je da se oči­to pod­ci­je­nio ko­mu­ni­ka­cij­ski fak­tor. Vlas­niš­tvo nad ne­kret­ni­na­ma od­nos­no po­rez na ne­kret­ni­ne, ka­ko god se on zvao, prak­tič­no je je­di­ni po­rez s ko­jim se gra­đa­ni su­oča­va­ju iz­rav­no, jer ga i do­bi­va­ju na kuć­ne adre­se. Ta­ko ga oči­to i do­živ­lja­va­ju osob­ni­je ne­go po­re­ze ko­je ‘ne vi­de’. No, koliko god u tom smis­lu i pre­mi­je­ro­vo prav­da­nje od­go­de ne­do­volj­no is­ko­mu­ni­ci­ra­nim pro­mje­na­ma i (ne) pri­prem­lje­noš­ću jav­nos­ti i lo­kal­nih je­di­ni­ca ni­je po­sve bez os­no­va, to se ipak vi­še či­ni ali­bi­jem.

Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić

PATRIK MACEK/ PIXSELL

nas­ta­vak sa str. 1 Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ni­je se ogla­sio na­kon pre­mi­je­ro­ve obja­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.