Stre­lo­vit uz­let

U 10 go­di­na 121% vi­še po­du­zet­ni­ka u tu­riz­mu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Je­di­no sma­nje­nje una­trag 10 go­di­na bi­lje­že inves­ti­ci­je u no­vu du­go­traj­nu imo­vi­nu, pre­po­lov­lje­ne su

Ja­ča­nje hr­vat­skog tu­riz­ma u se­zo­ni stan­dard­no se pra­ti mje­re­njem bro­ja ula­za­ka i no­će­nja gos­ti­ju, me­đu­tim kom­plet­na sli­ka do­bi­va se pre­gle­dom pos­lo­va­nja po­du­zet­ni­ka u toj dje­lat­nos­ti. A ana­li­za re­zul­ta­ta pos­lo­va­nja po­du­zet­ni­ka u toj bran­ši ko­ju te­me­ljem go­diš­njih fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća pro­ve­la je Fi­na pokazuje do­is­ta ve­lik is­ko­rak ko­ji je sek­tor smje­šta­ja i ugos­ti­telj­stva os­tva­rio u pro­tek­lih de­set go­di­na.

U ovu tu­ris­tič­ku go­di­nu Hr­vat­ska je uš­la sa 121 pos­to vi­še po­du­zet­ni­ka ne­go ih je bro­ji­la u 2007. Nji­ho­vi ukup­ni pri­ho­di po­ve­ća­ni su za 79 pos­to, dok je u od­no­su na 10 go­di­na ra­ni­je broj za­pos­le­nih na­ras­tao za 50 pos­to. Koliko se tu­ri­zam ra­zvi­jao pro­gre­siv­ni­je od os­tat­ka gos­po­dar­stva u pro­tek­lom vre­me­nu naj­bo­lje po­ka­zu­ju us­po­red­be s ukup­nim sta­tis­ti­ka­ma po­du­zet­niš­tva. A iz njih je vid­lji­vo da je uku­pan broj po­du­zet­ni­ka u Hr­vat­skoj una­trag de­set go­di­na ras­tao osjet­no spo­ri­je, za 37 pos­to, dok su im pri­ho­di u me­đu­vre­me­nu čak i pod­ba- ci­li, a sma­nje­na je i za­pos­le­nost kod njih.

U tu­riz­mu smo ukup­no u 2016. ima­li 9189 po­du­zet­ni­ka, a de­set go­di­na ra­ni­je bi­lo ih je 4153. U tom su in­ter­va­lu ukup­ni pri­ho­di ko­je su os­tva­ri­va­li po­ve­ća­ni s 13,3 mi­li­jar­de na 24 mi­li­jar­de ku­na, a broj za­pos­le­nih s 42 ti­su­će na 63 ti­su­će ku­na. U pro­sje­ku su pri­je de­set go­di­na pro­sječ­ne pla­će u ovom sek­to­ru iz­no­si­le 3779, a la­ni 4450 ku­na. Za­nim­ljiv je i po­da­tak da su lanj­ske pro­sječ­ne pla­će kod po­du­zet­ni­ka u smje­šta­ju čak ve­će od pro­sječ­ne pla­će kod po­du­zet­ni­ka na ra­zi­ni dr­ža­ve (iz­no­si­le su 5577 ku­na), dok su u ugos­ti­telj­stvu osjet­no ni­že (3410 ku­na).

Kon­ti­nu­ira­no su od 2007. po­du­zet­ni­ci u tu­riz­mu pos­lov­ne go­di­ne za­vr­ša­va­li s kon­so­li­di­ra­nim gu­bit­kom, a uz pre­kid u 2013. po­zi­ti­van “skor” bi­lje­že po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne, pri če­mu je lanj­ski plus do­esg­nuo 1,4 mi­li­jar­de ku­na.

Pre­ma Fi­ni­nim po­da­ci­ma je­di­no sma­nje­nje una­trag de­set go­di­na bi­lje­ži se u di­je­lu inves­ti­ci­ja u no­vu du­go­traj­nu imo­vi­nu, što odu­da­ra od re­do­vi­tih sta­tis­ti­ka pre­ma ko­ji­ma upra­vo u tu­riz­mu bi­lje­ži­mo ve­li­ke ula­gač­ke na­pret­ke. Fi­ni­na evi­den­ci­ja ka­že da su u 2007. ukup­ne inves­ti­ci­je u du­go­traj­nu imo­vi­nu do­se­za­la­gu­na, le 4,5 mi­li­jar­di ku­na, a la­ni su bi­le upo­la ma­nje.

Tri glav­na kom­pa­nij­ska igra­ča u ho­tel­skom biz­ni­su po os­tva­re­nim pri­ho­di­ma u proš­loj go­di­ni su bi­li Va­la­mar, Ma­is­tra i Pla­va a Va­la­mar je pred­nja­čio i po os­tva­re­noj do­bi­ti. Za­gre­bač­ka Glo­bal­na hra­na li­der je u ugos­ti­telj­stvu i po os­tva­re­nim pri­ho­di­ma i do­bi­ti, a sli­je­de ga na ljes­tvi­ci Ple­te­rus­lu­ge i De­cen­tia.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.