KAZNAMA DO 540.000 KN

SAMO U DUBROVNIKU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

PLuč­ka ka­pe­ta­ni­ja Du­brov­nik ove je se­zo­ne se­zo­ne iz­da­la kaz­ni u vri­jed­nos­ti od čak 540 ti­su­ća ku­na zbog pre­kr­ša­ja u po­mor­skom pro­me­tu. Po­da­tak je iz­nio vo­di­telj Odje­la in­s­pek­ci­je Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Du­brov­nik Ni­ko­la Be­usan na­kon ak­ci­je po­ja­ča­nog nad­zo­ra “Si­gur­na plo­vid­ba 2017” u ko­joj je u če­t­vr­tak za­us­tav­lje­no ne­ko­li­ko ve­ćih i ma­njih plo­vi­la, a pre­kr­ša­ji su va­ri­ra­li od pre­ve­li­ke br­zi­ne, upravljanja plo­vi­li­ma bez osi­gu­ra­nja i od­go­va­ra­ju­će do­zvo­le. “Naj­češ­ći pre­kr­ša­ji su gli­si­ra­nje ili iz­os­ta­nak od­go­va­ra­ju­će pa­pi­ro­lo­gi­je. Kon­tro­li­ra­mo i ve­zu­ju li se jah­te u če­tve­ro­vez na ne­do­zvo­lje­nim područjima gdje su pri­rod­ne pla­že. To nam se naj­vi­še do­ga­đa oko oto­ka Lo­kru­ma”, re­kao je Be­usan, po­jaš­nja­va­ju­ći da pre­kr­ši­te­lji ima­ju pra­vo upla­ti­ti dvi­je tre­ći­ne kaz­ne­nog iz­no­sa u ro­ku od 14 da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.