NAJESEN SE U ZAGREBU OKUPLJA TURISTIČKA KREMA

Može li 365? Struč­na kon­fe­ren­ci­ja najesen u Zagrebu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Čel­ni­ci vo­de­ćih tris­tič­kih kom­pa­ni­ja, pred­stav­ni­ci tu­ris­tič­kih i gos­po­dar­skih ins­ti­tu­ci­ja te po­du­zet­ni­ci i obrt­ni­ci ko­ji svo­je pos­lo­va­nje zas­ni­va­ju ovoj in­dus­tri­ji najesen će po­ku­ša­ti od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje “Može li hr­vat­ski tu­ri­zam 365?”. Is­to­ime­na kon­fe­ren­ci­ja odr­žat će se u Zagrebu 7. lis­to­pa­da, a na me­ti će bi­ti po­ten­ci­ja­li, ali i za­blu­de o cje­lo­go­diš­njem tu­riz­mu u Hr­vat­skoj te od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje je­smo li do­ma­će tr­ži­šte uop­će sprem­no za 12mje­seč­ni tu­ri­zam. “Cilj je pri­je sve­ga iden­ti­fi­ci­ra­ti mo­guć­nos­ti, po­zi­tiv­ne prak­se i rje­še­nja za ra­zvoj cje­lo­go­diš­njeg tu­riz­ma u Hr­vat­skoj pri če­mu će za­si­gur­no pri­po­mo­ći is­kus­tva i prak­se su­sjed­nih ze­ma­lja. Že­li­mo pred­sta­vi­ti rje­še­nja i ak­tiv­nos­ti za osi­gu­ra­nje tra­že­ne kva­li­te­te i ino­va­tiv­nos­ti ko­ja nam je po­treb­na ka­ko bi­smo os­tva­ri­li tu­ri­zam ko­ji tra­je ci­je­le go­di­ne.”, iz­ja­vi­la je Iva­na Ko­lar, di­rek­to­ri­ca tvrt­ke Ju­li­us Ro­se i or­ga­ni­za­to­ri­ca za­gre­bač­ke kon­fe­ren­ci­je.

GORAN STANZL/PIXSELL

Iva­na Ko­lar, or­ga­ni­za­to­ri­ca kon­fe­ren­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.