U pro­izvod­nji još po­kri­va­mo po­tre­be do­ma­ćeg tr­ži­šta, ali sve vi­še uvo­zi­mo

Pa­ni­ka zbog kon­ta­mi­na­ci­je Skan­dal sa za­ra­že­nim ja­ji­ma dr­ma EU, Hr­vat­ska za­sad bez po­s­lje­di­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

Proš­le go­di­ne je sma­nje­na na­ci­onal­na pro­izvod­nje kon­zum­nih jaja dok je uvoz bio ve­ći 16 pos­to

Dok vlas­ti u ne­ko­li­ko europ­skih ze­ma­lja is­tra­žu­ju slu­čaj kon­ta­mi­ni­ra­nih jaja, po­ten­ci­jal­no opas­nih za ljud­sko zdrav­lje in­sek­ti­ci­dom fi­pro­nil, a gra­đa­ni stra­hu­ju za zdrav­lje, u Hr­vat­skoj ni­je poz­na­to da li je odre­đe­na ko­li­či­na spor­nih jaja doš­la i na na­še tr­ži­šte. Hr­vat­ska agen­ci­ja za hra­nu, ko­ja je nad­lež­na za pro­cje­nu ri­zi­ka, za­sad je tek obja­vi­la in­for­ma­ci­je o ovom in­sek­ti­ci­du i utje­ca­ju ko­ji on ima na ljud­sko zdrav­lje.

Kob­ni fi­pro­nil

Eu­rop­ska uni­ja je pri­op­ći­la da su jaja za­ra­že­na in­sek­ti­ci­dom “fi­pro­nil” pro­da­na u se­dam nje­zi­nih čla­ni­ca. Pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, po­ten­ci­jal­no kon­ta­mi­ni­ra­na jaja iz Ni­zo­zem­ske i Njemačke osim na ovim tr­ži­šti­ma ot­prem­lje­na su u Šved­sku, Švi­car­sku, Fran­cu­sku i Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju, ot­kri­la je is­tra­ga EU. Ipak, dio ko­li­či­na, do­du­še tek 1500 ko­ma­da za­vr­šio je na­vod­no i na slo­ven­skom tr­ži­štu, pa je Slo­ve­ni­ja po­vuk­la iz pro­da­je jaja is­po­ru­če­na iz dvi­je kom­pa­ni­je iz Njemačke i Aus­tri­je zbog sum­nje da su za­ra­že­na in­sek­ti­ci­dom fi­pro­ni­lom, obja­vi­la je slo­ven­ska upra­va za si­gur­nost hra­ne i ve­te­ri­nar­stvo. Jaja su po- vu­če­na na­kon što je nje­mač­ka kom­pa­ni­ja Ei­pro-Ver­mar­k­tung i aus­trij­ska fir­ma Tran­sgo­ur­men­ta oba­vi­jes­ti­le tr­go­vi­ne da bi u po­šilj­ka­ma mo­gla bi­ti za­ra­že­na jaja iz Ni­zo­zem­ske. Nje­mač­ki mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de ka­že ka­ko je u ovom slu­ča­ju ko­ji po­tre­sa EU ri­ječ o “kri­mi­na­lu”. Tr­go­vi­ne su za­po­če­le praz­ni­ti po­li­ca za ja­je, a u Ni­zo­zem­skoj će se mo­žda mo­ra­ti i kla­ti mi­li­ju­ni ko­ma­da ko­ko­ši ne­si­li­ca. Bel­gij­ski mi­nis­tar op­tu­žio je Ni­zo­zem­sku da zna za za­ra­že­ne jaja još od stu­de­nog proš­le go­di­ne. “To je zlo­čin, to je jas­no”, iz­ja­vio je nje­mač­ki mi­nis­tar Chris­ti­an Sc­h­midt nje­mač­kom TV ARD. Fi­pro­nil je ina­če po­pu­la­ran in­sek­ti­cid ko­ji se ko­ris­ti pro­tiv bu­ha i kr­pe­lja kod kuć­nih lju­bi­ma­ca ali je nje­go­va upo­tre­ba za­bra­nje­na u lan­cu pre­hra­ne jer može na­ško­di­ti zdrav­lju lju­di ako se une­se u ve­ćoj ko­li­či­ni. Ni­zo­zem­ske i bel­gij­ske nad­lež­ne ins­ti­tu­ci­je ut­vr­di­le su da je iz­vor in­sek­ti­ci­da do­bav­ljač pro­izvo­da za čiš­će­nje iz Ni­zo­zem­ske. Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja je oci­je­ni­la da je fi­pro­nil u ve­ćoj ko­li­či­ni “umje­re­no otro­van” za lju­de, jer može bi­ti opa­san za bu­bre­ge, je­tru i ti­ro­id­nu žli­jez­du.

Hr­vat­ski sek­tor kon­zum­nih jaja za sa­da je još uvi­jek za­šti­ćen od pre­ko­mjer­nog uvo­za, jer smo pre­ma po­da- ci­ma Cro­ati­as­to­ča­ra još uvi­jek sa­mo­dos­tat­ni u toj pro­izvod­nji.

Ne­lo­jal­ni kon­ku­ren­ti

“U pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne Hr­vat­ska je uvez­la 5 pu­ta vi­še jaja ne­go što je iz­vez­la. Uvoz je bio 20 mi­li­ju­na ko­ma­da, od če­ga 35 pos­to do­la­zi iz Njemačke i Mađarske, a 65 pos­to iz Polj­ske, Slo­ve­ni­je, Slo­vač­ke”, ka­že Bran­ko Bo­be­tić di­rek­tor Cro­atis­to­ča­ra. Za­nim­lji­vo je, do­da­je, da su ci­je­ne jaja iz Njemačke 11 pos­to ve­će od njihove domicilne ci­je­ne, dok jaja iz Mađarske u Hr­vat­skoj ko­šta­ju 12 pos­to ma­nje ne­go kod njih, slo­ven­ska su jef­ti­ni­ja 34 pos­to, a polj­ska 22 pos­to. To je ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja jer se ra­di o dam­pin­škim ci­je­na­ma, ka­že Bo­be­tić.

“Sek­tor kon­zum­nih jaja pre­ma po­da­ci­ma DZSa u proš­loj go­di­ni je sma­njen jer je uz­goj pi­len­ki bio manji za oko 5 pos­to, a ukup­na pro­cje­na uz­go­je­nih pi­len­ki te uvo­za bio je ma­nja za 2 pos­to.

U zad­nje tri go­di­ne, pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, po­ve­ća­va­ju se ka­pa­ci­te­ti ne­si­li­ca kod re­gis­tri­ra­nih pro­izvo­đa­ča, no oni su još uvi­jek is­pod ra­zi­ne ka­pa­ci­te­ta iz 2012. i 2013. go­di­ne”, ka­že Bo­be­tić. U proš­loj go­di­ni sma­nje­na je ukup­na na­ci­onal­na pro­izvod­nje kon­zum­nih jaja dok je uvoz bio ve­ći za 16% uz rast iz­vo­za kon­zum­nih jaja.

Ukup­na po­troš­nja kon­zum­nih jaja ma­nja je za 4 pos­to i sa­mo­dos­tat­nost je u proš­loj go­di­ni iz­no­si­la 89%.

CIJENA UVEZENIH JAJA IZ NJEMAČKE 11 JE POS­TO VEĆA OD NJIHOVE DOMICILNE CI­JE­NE, DOK JAJA IZ MAĐARSKE U HR­VAT­SKOJ STOJE 12% MA­NJE NE­GO KOD NJIH

FOTOLIA/PD

Pro­izvod­nja, po­troš­nja, uvoz i iz­voz u 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.