IKEA otvo­ri­la pr­vu rob­nu ku­ću u Sr­bi­ju

Pov­la­šte­ne ci­je­ne Kup­ci­ma je po­nu­đe­no 9500 pro­izvo­da

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

UBe­ogra­du je u če­t­vr­tak otvo­re­na rob­na ku­ća IKEA, pr­va u Sr­bi­ji i 400. tr­ž­ni cen­tar to­ga pro­izvo­đač­ko­tr­go­vač­kog lan­ca u svijetu.

Rob­na ku­ća IKEA u pri­grad­skom na­se­lju Bu­banj Po­tok pros­ti­re se na 35.000 če­tvor­nih me­ta­ra i u njoj će bi­ti za­pos­le­no 416 dje­lat­ni­ka.

Kup­ci­ma je po­nu­đe­no 9500 pro­izvo­da či­je će ci­je­ne bi­ti pri­la­go­đe­ne do­ma­ćem tr­ži­štu.

Pred­stav­ni­ci šved­ske kom­pa­ni­je ra­ni­je su naj­av­lji­va­li da će ci­je­ne bi­ti po­volj­ni­je od ze­ma­lja o okru­že­nju u ko­ji­ma IKEA ima svo­je rob­ne ku­će, me­đu os­ta­li­ma u Ma­đar­skoj i Hr­vat­skoj.

Re­gi­onal­ni di­rek­tor IKEAe za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu Ste­fan Va­no­ver­be­ke iz­ja­vio je da su ci­je­ne u be­ograd­skoj rob­noj ku­ći naj­ni­že u re­gi­ji te da su u po­nu­di tre­nut­no samo dva pro­izvo­da iz Sr­bi­je, ali je uvje­ren da će ih u budućnosti bi­ti vi­še. Otva­ra­nju robŠve­đa­ni ne ku­će, u ko­ju je IKEA ulo­ži­la 70 mi­li­ju­na eura, na­zo­čio je i pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ko­ji je re­kao ka­ko se raz­go­va­ra o uklju­če­nju pro­izvo­da i gos­po­dar­stve­ni­ka iz Sr­bi­je u glo­bal­ni IKEAin sus­tav.

Do­la­zak kom­pa­ni­je IKEA na sr­p­sko tr­ži­šte će, po ocje­ni struč­ne jav­nos­ti, pri­mo­ra­ti do­ma­ću in­dus­tri­ju na­mje­šta­ja da po­ve­ća svo­ju kon­ku­rent­nost ka­ko bi ubla­ži­la sma­nje­nje pro­da­je.

PD

su ulo­ži­li 70 mil. eura u rob­nu ku­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.