FBIH ZBOG SUŠE UVOZI ŠEST PU­TA VI­ŠE STRUJE

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Elek­tro­pri­vre­de u BiH zbog ek­s­trem­nih su­ša su­oča­va­ju se s ni­kad ma­njom pro­izvod­njom struje iz hi­dro­elek­tra­na, dok je uvoz elek­trič­ne ener­gi­je ka­ko bi se pod­mi­ri­le do­ma­će po­tre­be do­seg­nuo do­sad ne­za­bi­lje­že­ne ra­zi­ne, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor. ba. Pre­ma po­da­ci­ma Fe­de­ral­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, u Fe­de­ra­ci­ji BiH je bru­to pro­izvod­nja elek­trič­ne ener­gi­je za šest mje­se­ci ove go­di­ne iz­no­si­la 4172 gi­ga­vat­sa­ti, što je za oko 200 gi­ga­vat­sa­ti ma­nje ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne. Uvoz elek­trič­ne ener­gi­je po­ve­ćan je za vi­še od šest pu­ta, sa 530 gi­ga­vat­sa­ti u pr­vih šest mje­se­ci 2016. go­di­ne na 3540 gi­ga­vat­sa­ti sa­ti u is­tom raz­dob­lju ove go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.