GALENIKU ŽELI KU­PI­TI I HEMOFARM IZ VRŠCA

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Tra­ju pre­go­vo­ri oko pro­da­je sr­p­ske far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­je Ga­le­ni­ka, a me­đu za­in­te­re­si­ra­ni­ma je i dos­ta sta­rih ime­na. Ka­ko doz­na­ju Ve­čer­nje no­vos­ti, o kup­nji be­ograd­ske tvor­ni­ce raz­miš­lja­lju bri­tan­sko-ru­ski kon­zor­cij Fron­ti­er Phar­maPe­tro­vax, Si­no­farm, Ami­cus, EMS iz Bra­zi­la, ali i Hemofarm iz Vršca. Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva će jav­ni po­ziv ras­pi­sa­ti po­čet­kom ruj­na, a pre­ma pi­sa­nji­ma me­di­ja, bu­du­ći vlas­nik Ga­le­ni­ke mo­rat će od 1400 za­dr­ža­ti iz­me­đu 700 i 900 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.