ŠPANJOLCI I TALIJANI SVE MA­NJE VOLE GOMILE TURISTA

SVIJET

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA - TO­MIS­LAV PILI

Lo­kal­no sta­nov­niš­tvo pro­s­vje­du­je zbog utje­ca­ja sa­daš­njeg mo­de­la tu­riz­ma na oko­liš i tr­ži­šte ne­kret­ni­na

Val an­ti­tu­ris­tič­kog ras­po­lo­že­nja ovo­ga je lje­ta zap­ljus­nuo me­di­te­ran­ske dr­ža­ve, a Svjet­ska turistička or­ga­ni­za­ci­ja ( WTO) tvr­di da ovaj problem zah­ti­je­va da ga se oz­bilj­no shva­ti. Sre­di­šte an­ti­tu­ris­tič­kog ras­po­lo­že­nja tre­nut­no je Špa­njol­ska ko­ju je proš­le go- di­ne po­sje­ti­lo re­kord­nih 75,6 mi­li­ju­na turista, ali je ne­ga­ti­van sen­ti­ment pri­mje­tan i u Ita­li­ji.

U Bar­ce­lo­ni već go­di­na­ma ras­tu ten­zi­je zbog ras­tu­ćeg bro­ja ne­pri­jav­lje­nih turista i utje­ca­ja in­ter­net­skih stra­ni­ca za naj­am apart­ma­na, po­put Air­b­n­ba na lo­kal­no tr­ži­šte ne­kret­ni­na. Od 16.000 le­gal­nih apart­ma­na u Bar­ce­lo­ni, vje­ru­je se da je još 7000 ile­gal­nih. Ten­zi­je su eska­li­ra­le ovo­ga lje­ta ka­da su ak­ti­vis­ti Ar­ra­na, ogran­ka mla­de­ži lje­vi­čar­ske Kan­di­da­tu­re za na­rod­no je­dins­tvo (CUP), za­po­če­li s ak­ci­ja­ma ošte­ći­va­nja tu­ris­tič­kih auto­bu­sa i bi­ci­ka­la za naj­am. Glas­no­go­vor­nik

STRUČNJACI SMA­TRA­JU KA­KO SU PROSVJEDI REZULTAT USPONA AIRBNB-A, ZATIM RAS­TA KRATKIH POSJETA GRADOVIMA TE RAS­TA INTERESA ZA KRSTARENJA

Ar­ra­na po­jas­nio je za bri­tan­ski BBC ka­ko sa­daš­nji mo­del tu­riz­ma pri­si­lja­va sta­nov­ni­ke sre­di­šta gra­da na se­lid­bu na pe­ri­fe­ri­ju te na­ru­ša­va oko­liš. Ina­če, špa­njol­ska vla­da sku­pi­nu je oka­rak­te­ri­zi­ra­la kao “ek­s­tre­mis­tič­ku”. Me­đu­tim, prosvjedi pro­tiv sa­daš­njeg do­mi­nant­nog mo­de­la tu­riz­ma za­bi­lje­že­ni su i na sje­ve­ru Špa­njol­ske u Ovi­edu i San Se­bas­ti­anu, ali i u tu­ris­tič­koj me­ki Mal­lor­ci. U San Se­bas­ti­anu naj­av­ljen je još je­dan pro­s­vjed za 17. ko­lo­vo­za ka­da se u gra­du odr­ža­va Se­ma­na Gran­de naj­ve­ći fes­ti­val ba­skij­ske kul­tu­re. Bi­jes kip­ti i na dru­goj stra­ni Ja­dra­na.

Proš­lo­ga je mje­se­ca u Ve­ne­ci­ji odr­žan pro­s­vjed ko­ji je oku­pio oko 2000 lju­di. Pro­s­vjed je upo­zo­rio na problem ras­tu­ćih cijena ne­kret­ni­na te utje­ca­ja ve­li­kih kru­ze­ra na osjet­lji­vi oko­liš la­gu­ne. Ina­če, Ve­ne­ci­ju grad od sve­ga 55.000 sta­nov­ni­ka - go­diš­nje po­sje­ti 20 mi­li­ju­na turista, pa su grad­ske vlas­ti u lip­nju naj­a­vi­le za­bra­nu grad­nje no­vih ho­te­la u sta­rom di­je­lu gra­da. Pro­cje­ne go­vo­re da će sre­di­šte Ve­ne­ci­je do 2030. os­ta­ti bez stal­nih sta­nov­ni­ka ako se nas­ta­vi sa­daš­nji tem­po grad­nje smje­štaj­nih je­di­ni­ca. U raz­go­vo­ru za The Gu­ar­di­an čel­nik UNWTOa Ta­leb Ra­ifi is­tak­nuo je ka­ko je rast an­ti­tu­ris­tič­kog sen­ti­men­ta vr­lo oz­bilj­na si­tu­aci­ja ko­jom se treba oz­bilj­no po­za­ba­vi­ti.

Ako se uprav­lja na is­pra­van na­čin, tu­ri­zam može bi­ti “naj­bo­lji sa­vez­nik” lo­kal­noj za­jed­ni­ci i oču­va­nju kul­tur­ne ba­šti­ne, do­dao je Ra­ifi. Dun­can McCann iz New Eco­no­mics Fo­un­da­ti­ona sma­tra da je od­go­vo­ran us­pon Air­b­n­ba, zatim krat­ki, dvod­nev­ni po­sje­ti gradovima te po­rast interesa za krstarenja. Iz tog se raz­lo­ga ve­ći­na turista za­dr­ža­va samo u sre­di­štu gra­do­va gdje su glav­ne zna­me­ni­tos­ti.

REUTERS

An­ti­tu­ris­tič­ki gra­fit u Ovi­edu gdje su za­bi­lje­že­ni prosvjedi pro­tiv tu­riz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.