Fa­ce­bo­ok sa Wat­c­hem pos­ta­je ri­val Yo­uTu­beu

Ulaz u TV tr­ži­šte Kom­pa­ni­ja naj­a­vi­la svo­ju vi­deo us­lu­gu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Fa­ce­bo­ok je po­vu­kao svoj do­sad naj­ve­ći po­tez ka­ko bi se mo­gao na­tje­ca­ti na te­le­vi­zij­skom tr­ži­štu, pro­ši­riv­ši svo­ju po­nu­du vi­deo sa­dr­ža­ja pro­gra­mi­ma u ši­ro­kom ras­po­nu od pro­fe­si­onal­ne žen­ske ko­šar­ke do sa­fa­ri showa i pro­gra­ma za ro­di­te­lje. Re­di­zaj­ni­ra­ni pro­izvod Fa­ce­bo­oka pod na­zi­vom Wat­ch bit će u po­čet­ku ras­po­lo­živ ogra­ni­če­noj sku­pi­ni ko­ris­ni­ka u SADu na Fa­ce­bo­oko­voj mo­bil­noj apli­ka­ci­ji, web­si­teu i te­le­vi­zij­skoj apli­ka­ci­ji, obja­vi­la je kom­pa­ni­ja.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Fa­ce­bo­oka Mark Zuc­ker­berg u svom pos­tu na Fa­ce­bo­oku po­ru­čio je da će Wat­ch omo­gu­ća­va­ti svo­jim ko­ris­ni­ci­ma da “raz­go­va­ra­ju i po­ve­zu­ju se s lju­di­ma ti­je­kom epi­zo­da te da se pri­dru­žu­ju sku­pi­na­ma lju­di ko­ji vole is­te show pro­gra­me, a kas­ni­je će se iz­gra­di­ti i nji­ho­va za­jed­ni­ca”. Ta kom­pa­ni­ja sa svo­jim re­di­zaj­ni­ra­nim pro­izvo­dom su­očit će se s već pre­na­tr­pa­nim tr­ži­štem, i to ne samo s tra­di­ci­onal­nim te­le­vi­zij­skim mre­ža­ma ne­go i s kon­ku­ren­ci­jom no­vih pro­izvo­đa­ča sa­dr­ža­ja po­put Net­flixa i Yo­uTu­bea te Twit­te­ra i Sna­pa. Fa­ce­bo­ok je od proš­le go­di­ne pri­do­dao svo­joj po­nu­di vi­deo sa­dr­žaj, a već mje­se­ci­ma sig­na­li­zi­ra da želi pos­ta­ti i iz­vor ori­gi­nal­nih i kva­li­tet­nih vi­dea.

REUTERS

Fa­ce­bo­ok Wat­ch u po­čet­ku će bi­ti ras­po­lo­živ samo u SAD-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.