ZA GOTOVINU U BAN­CI

PETINA TVRT­KI PLAĆALA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Go­to­vo sva­ka pe­ta nje­mač­ka kom­pa­ni­ja su­oči­la se sa zah­tje­vom ban­ke da pla­ti ka­ma­te na de­po­zit us­li­jed po­li­ti­ke ne­ga­tiv­nih ka­mat­nih sto­pa ko­ju pro­vo­di Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB), obja­vio je nje­mač­ki eko­nom­ski ins­ti­tut Ifo. Samo je osam pos­to kom­pa­ni­ja na kon­cu pri­hva­ti­lo taj tro­šak, dok ga je ve­li­ka ve­ći­na po­ku­ša­la ipak za­obi­ći pre­go­vo­ri­ma s ban­ka­ma od­nos­no pri­je­la­zom u dru­gu banku, pokazuje is­tra­ži­va­nje Ifo-a ko­je je obu­hva­ti­lo 4.000 tvrt­ki. Ia­ko će vje­ro­jat­no još vi­še raz­lju­ti­ti njemačke po­du­zet­ni­ke, re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja dje­lo­mič­no po­t­vr­đu­ju učin­ko­vi­tost ECBo­ve po­li­ti­ke, či­ji je cilj i bio ubla­ži­ti pro­ces raz­du­ži­va­nja i po­tak­nu­ti ula­ga­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.