ZA AZIJSKO TR­ŽI­ŠTE

NIŠTA OD JEFTINOG VW-A

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pro­pa­li su pre­go­vo­ri Vol­k­swa­ge­na (VW) i in­dij­skog pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la Ta­ta Mo­tors o za­jed­nič­kom ra­zvo­ju auto­mo­bi­la za ras­tu­ća tr­ži­šta, pri­op­ći­le su u če­t­vr­tak dvi­je kom­pa­ni­je. S njemačke strane pre­go­vo­re je vo­di­la če­ška Ško­da ko­ja sma­tra da bi u Ta­ti­nu plat­for­mu AMP tre­ba­lo uložiti zna­čaj­na sred­stva da bi za­do­vo­lji­la tes­to­ve si­gur­nos­ti i emi­si­ja is­puš­nih pli­no­va. Pro­past pre­go­vo­ra novi je uda­rac za VW-ove na­po­re u ra­zvo­ju jeftinog vo­zi­la za azij­ska tr­ži­šta na­kon pres­tan­ka su­rad­nje sa Su­zu­ki­jem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.