He­idi Klum s Lid­lom na Tjed­nu mo­de

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

He­idi & The City“te­ma je pr­ve za­jed­nič­ke ko­lek­ci­je He­idi Klum i Lid­la, a ovu glo­bal­nu su­rad­nju pred­sta­vit će 7. ruj­na za vri­je­me New York Fa­shi­on We­eka. Za He­idi Klum i Lidl bit će to sve­ča­no pred­stav­lja­nje ko­lek­ci­je na me­đu­na­rod­nom mod­nom do­ga­đa­nju, dok će služ­be­ni po­če­tak pro­da­je “Esma­ra by He­idi Klum” ko­lek­ci­je bi­ti 18. ruj­na. ˝Lidl se do­sad ni­je po­ve­zi­vao s mo­dom. To že­li­mo pro­mi­je­ni­ti uz po­moć He­idi Klum kao kre­ativ­nim iz­vo­rom in­s­pi­ra­ci­je i us­pješ­nom di­zaj­ne­ri­com˝, ka­že Bo­ris Lo­zić, pred­sjed­nik Upra­ve Lid­la Hr­vat­ska.

PD

Pred­stav­lja­nje 7. ruj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.