POZITIVNI NIZ CROBEXA

PRE­KI­NUT DVOD­NEV­NI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

In­deks Za­gre­bač­ke bur­ze u če­t­vr­tak je pre­ki­nuo dvod­nev­ni pozitivni niz pri to­me iz­bri­sav­ši sve do­bit­ke iz te mi­ni se­ri­je. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se spus­tio za 0,31 pos­to na 1886 bo­do­va dok je CROBEX10 pao ne­što vi­ših 0,36 pos­to na 1110 bo­do­va. Kao što je već uobi­ča­je­no pro­tek­lih ne­ko­li­ko mje­se­ci, trgovanje je pro­tek­lo uz vr­lo ni­sku lik­vid­nost. U če­t­vr­tak je pro­tr­go­va­no vri­jed­nos­ni­ca­ma za ma­lo ma­nje od tri mi­li­ju­na ku­na, a cje­lo­kup­ni pro­met od­no­sio se na trgovanje di­oni­ca­ma. U fo­ku­su ula­ga­ča ovo­ga se pu­ta naš­la di­oni­ca Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke (HPB) ko­ja je pri­ku­pi­la 712.000 ku­na pro­me­ta, ali je pri to­me os­la­bi­la 3,6 pos­to na 540 ku­na. Ti­me je ujed­no bi­la je­dan od ve­ćih gu­bit­ni­ka da­na. Is­tak­ni­mo da je ovo već dru­gi uzas­top­ni dan da ta ban­ka gu­bi na vri­jed­nos­ti. Iza HPB-a sli­je­di Va­la­mar Ri­vi­era s 474.000 ku­na te Hr­vat­ski te­le­kom s 312.000 ku­na. Obje di­oni­ce os­tva­ri­le su rast ci­je­ne, Va­la­mar za 0,3 pos­to na 44,08 ku­na, a HT za 0,1 pos­to na 180,42 ku­ne. Ras­tom ci­je­ne od 5,4 pos­to is­ti­če se di­oni­ca Ja­dro­plo­va ko­ja je do­se­gla 33,95 ku­na, ali uz skrom­nih 10.000 ku­na pro­me­ta. Gu­bit­nik da­na di­oni­ca je Za­gre­bač­ke bur­ze po­to­nuv­ši 6,4 pos­to na 14,5 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.