‘VE­LI­KI KLIJENT’ GURNUO

RAIFFEISEN U MINUS ////

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Aus­trij­ska Raiffeisen Bank In­ter­na­ti­onal (RBI) iz­vi­jes­ti­la je u če­t­vr­tak da je hr­vat­ska po­druž­ni­ca pr­vu po­lo­vi­nu ove go­di­ne za­klju­či­la s gu­bit­kom na­kon po­re­za od tri mi­li­ju­na eura, pokazuje iz­vješ­će. “U Hr­vat­skoj je ne­to iz­nos re­zer­va­ci­ja za gu­bit­ke po ot­pi­si­ma po­ve­ćan s 25 mi­li­ju­na eura (u pr­vom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju) na 32 mi­li­ju­na eura zbog ne­pod­mi­ri­va­nja fi­nan­cij­skih obve­za ve­li­kog kor­po­ra­tiv­nog kli­jen­ta”, na­vo­di se u iz­vješ­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.