Po­raz­na sta­tis­ti­ka

Petina mla­dih do 24 go­di­ne ne ra­di i ne stu­di­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Pre­ma HZZ-u, broj ne­za­pos­le­nih u do­bi 15-19, kao i onih iz sku­pi­ne 20-24 go­di­ne la­ni je pao oko 20%

Mla­di u Hr­vat­skoj u od­no­su na pro­sjek Eu­rop­ske uni­je ne­što se du­lje za­dr­ža­va­ju u svijetu obra­zo­va­nja, ali ne­što je ve­ći pos­to­tak mla­dih ko­ji ni­ti studiraju (ili se na ne­ki dru­gi na­čin os­po­sob­lja­va­ju) ni­ti ra­de. Ipak, u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je udjel mla­dih u Hr­vat­skoj iz­me­đu 20 i 24 go­di­ne ko­ji su ‘nig­dje’ od­nos­no ‘neg­dje iz­me­đu’ la­ni se sma­njio. Pre­ma Eu­ros­ta­tu, u toj je po­zi­ci­ji 2016. u EU bi­la sva­ka šes­ta oso­ba iz te dob­ne sku­pi­ne, a kod nas sva­ka pe­ta (19,2%), ali go­di­nu ra­ni­je to je bio slu­čaj s go­to­vo sva­kom če­t­vr­tom oso­bom do­bi 2024 go­di­ne (24,2%) u Hr­vat­skoj. Ve­ćim di­je­lom oni ima­ju sta­tus ne­za­pos­le­nih oso­ba, a u 30ak pos­to su eko­nom­ski ne­ak­tiv­ne oso­be, ko­je ne tra­že po­sao.

I po­da­ci Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje upu­ću­ju na ne­što bo­lje po­ka­za­te­lje nezaposlenosti mla­dih, s tim da tu ipak treba ima­ti na umu i utje­caj od­la­za­ka (mla­dih) u ino­zem­s­tvo. Pre­ma HZZu, proš­le je go­di­ne naj­z­na­čaj­ni­je pos­tot­no sma­nje­nje pro­sječ­nog bro­ja ne­za­pos­le­nih za­bi­lje­že­no upra­vo kod mla­đih dob­nih sku­pi­na. I u do­bi od 15 do 19 go­di­na i kod onih iz­me­đu 20 i 24 on se sma­njio za 20ak pos­to. U pro­sje­ku je ne­za­pos­le­nih iz dob­ne sku­pi­ne 1519 go­di­na la­ni bi­lo ne­što vi­še od 11 ti­su­ća, dok ih je u dob­nim sku­pi­na­ma 2024 i 2529 go­di­na bi­lo po 28,5 ti­su­ća.

Eu­ros­tat se pak po­vo­dom Me­đu­na­rod­nog da­na mla­dih u os­vr­tu na kre­ta­nja u nji­ho­voj tran­zi­ci­ji iz svi­je­ta obra­zo­va­nja u svijet ra­da kons­ta­ti­rao ka­ko u EU ži­vi go­to­vo 90 mi­li­ju­na oso­ba do­bi iz­me­đu 15 i 29 go­di­na, s tim da je ve­li­ka ve­ći­na onih u dob­noj sku­pi­ni do 19 is­klju­či­vo u obra­zo­va­nju (78 pos­to), a oni od 25 do 29 go­di­na ve­ći­nom su za­pos­le­ni (go­to­vo 60%), s tim da dalj­njih 13% i ra­di i obra­zu­je se od­nos­no pro­la­zi ne­ki oblik os­po­sob­lja­va­nja. Oni iz­me­đu 20 i 24 go­di­ne u EU su pak vi­še-ma­nje rav­no­mjer­no ras­po­re­đe­ni iz­me­đu obra­zo­va­nja i ra­da (po 33%), a ne­kih 17 pos­to ih je pa­ra­lel­no i u svijetu ra­da i edu­ka­ci­je.

Di­je­lom oči­to i zbog pro­ble­ma nezaposlenosti u Hr­vat­skoj je ve­ći udjel mla­dih te do­bi ko­ji studiraju/os­po­sob­lja­va­ju se (44 pos­to), dok je onih ko­ji i ra­de i obra­zu­je se osjet­no ma­nje od pro­sje­ka EU.

Naj­ma­nje mla­dih te do­bi ko­ji ni­su ni u svijetu ra­da ni­ti se ško­lu­ju ima Ni­zo­zem­ska, ma­nje od 7 pos­to, a naj­vi­še ne­ko­li­ko me­di­te­ran­skih ze­ma­lja (pre­dvo­đe­nih Ita­li­jom s go­to­vo 30%) plus Ru­munj­ska i Bu­gar­ska.

DI­JE­LOM I ZBOG PRO­BLE­MA NEZAPOSLENOSTI KOD NAS JE VE­ĆI UDJEL MLA­DIH KO­JI STUDIRAJU NE­GO U EU

Na bo­lje broj­ke utje­ca­li i od­las­ci u ino­zem­s­tvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.