Inves­ti­ci­je u tu­riz­mu

Za­ko­ne i po­re­ze mi­je­nja­mo kao na tra­ci, za­to su ula­ga­či oprez­ni

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Stra­te­gi­je tu­riz­ma pre­dvi­đa 7 mi­li­jar­di eura inves­ti­ci­ja od 2014-2020., a od 2014.2016. ima­li smo sve­ga 1,3 mi­li­jar­de, pod­sje­ća Či­žmar

Pred­sta­va ko­ju Vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća ovih da­na iz­vo­di s po­re­zom na ne­kret­ni­ne naj­no­vi­ji je pri­mjer ne­do­s­ljed­nos­ti hr­vat­ske eko­nom­ske i po­rez­ne po­li­ti­ke, što je naj­ve­ći gri­jeh ko­ji Hr­vat­skoj za­mje­ra­ju inves­ti­to­ri. Ana­li­ti­ča­ri is­ti­ču da bez uk­la­nja­nja ne­ko­li­ko ključ­nih barijera u inves­ti­cij­skom ok­vi­ru Hr­vat­ska u tu­riz­mu ne može na­pra­vi­ti is­ko­rak ko­ji pla­ni­ra po pi­ta­nju ja­ča­nja pri­ho­da i pro­fi­ta­bil­nos­ti sek­to­ra.

“Zbog čes­tih promjena za­ko­na i pro­pi­sa, inves­ti­to­ri ne mo­gu bi­ti si­gur­ni ka­kav će za­kon­ski ok­vir bi­ti na sna­zi kad do­vr­še pro­ces inves­ti­ra­nja i nji­hov ho­tel poč­ne pos­lo­va­ti. To uključuje i po­rez­nu le­gis­la­ti­vu ko­ja se mi­je­nja mno­go češ­će ne­go u dru­gim europ­skim zem­lja­ma”, is­ti­če kon­zul­tan­ti­ca Sa­nja Či­žmar.

Naj­vi­ši PDV u Europi

Dok jed­ne pro­pi­se čes­to mi­je­nja, dru­ge važ­ne država upor­no ne do­no­si. Ka­ko je ne­dav­no za Pos­lov­ni is­tak­nuo i šef Va­la­ma­ra Želj­ko Ku­ku­rin, dru­go važ­no ogra­ni­če­nje je neriješeno pi­ta­nje tu­ris­tič­kog zemljišta, što je zna­čaj­no za ra­zvoj i inves­ti­ra­nje na ve­li­kim po­vr­ši­na­ma zemljišta, ve­ći­nom u kam­po­vi­ma. Ku­ku­rin tvr­di da ima­mo naj­lo­ši­je uvje­te za ula­ga­nja na Me­di­te­ra­nu. “Visina po­rez­nog op­te­re­će­nja je tre­ći va­žan iz­a­zov, i on se od­no­si na ukup­na fi­skal­na i pa­ra­fi­skal­na da­va­nja. Ta­ko je visina PDV sto­pe za ugos­ti­telj­ske us­lu­ge (25%) naj­vi­ša u Europi, a s 13% na smje­štaj i pan­si­on­ske us­lu­ge smo na gor­njoj gra­ni­ci sto­pa ko­je pri­mje­nju­ju kon­ku­ren­ti. Visina po­re­za i doprinosa iz i na pla­će je me­đu višima u EU, što na­šu radnu sna­gu či­ni jed­nom od najskupljih u re­gi­ji”, is­ti­če Sa­nja Či­žmar.

Ko­nač­no, za inves­ti­ci­je u tu­riz­mu iz­u­zet­no je važ­no i po­dru­čje pros­tor­nog pla­ni­ra­nja, tra­ja­nja pos­tup­ka iz­da­va­nja gra­đe­vin­skih do­zvo­la, a čes­ta us­po­ra­va­nja pros­tor­no-plan­ske pro­ce­du­re nas­ta­ju upra­vo na lo­kal­noj ra­zi­ni od strane lo­kal­nih di­oni­ka. Na svjet­skoj ljes­tvi­ci kon­ku­rent­nos­ti Svjet­skog eko­nom­skog fo­ru­ma upra­vo ne­učin­ko­vi­ta pro­ved­ba pro­pi­sa jed­na je od naj­sla­bi­jih ka­ri­ka Hr­vat­ske.

Ljes­tvi­ca kon­ku­rent­nos­ti

Hr­vat­ska je ina­če ukup­no na 32. od 136. mjes­ta, a iza svo­jih kon­ku­re­na­ta da­le­ko ka­ska u ocje­na­ma pos­lov­nog okru­že­nja (114.mjes­to). Sto­ga i una­toč in­ten­ziv­ni­jem inves­ti­ra­nju u pro­tek­lih par go­di­na u tu­riz­mu, ja­ko smo da­le­ko od ci­lja Stra­te­gi­je ra­zvo­ja tu­riz­ma. Ona pre­dvi­đa 7 mi­li­jar­di eura inves­ti­ci­ja u raz­dob­lju 20142020., a od 2014.-2016. ima­li smo sve­ga 1,3 mi­li­jar­du, pod­sje­ća Či­žmar.

VISINA PO­RE­ZA I DOPRINOSA JE ME­ĐU VIŠIMA U EU, ŠTO RADNU SNA­GU ČI­NI JED­NOM OD NAJSKUPLJIH Sa­nja Či­žmar kon­zul­tan­ti­ca

NERIJEŠENO PI­TA­NJE TU­RIS­TIČ­KOG ZEMLJIŠTA VAŽNA JE BARIJERA ZA ULA­GA­NJE Želj­ko Ku­ku­rin Va­la­mar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.