Inves­ti­to­ri tra­že spas u obvez­ni­ca­ma i zla­tu

Bur­ze u ‘cr­ve­nom’ Nas­tav­lje­na ras­pro­da­ja di­oni­ca na tr­ži­šti­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Bur­ze u 'cr­ve­nom' Nas­tav­lje­na ras­pro­da­ja di­oni­ca na tr­ži­šti­ma

Pri­nos na nje­mač­ki Bund pao ne na naj­ni­žu ra­zi­nu u šest tje­da­na, a već da­ni­ma ras­te cijena zla­tu

Obvez­ni­ce ko­je se sma­tra­ju “si­gur­nim lu­ka­ma” te zlato tre­ba­li bi se na­ći u por­t­fe­lji­ma inves­ti­to­ri­ma dok tra­ju ge­opo­li­tič­ke na­pe­tos­ti na ko­rej­skom po­lu­oto­ku, sma­tra­ju ino­zem­ni ana­li­ti­ča­ri. Ras­pro­da­ja di­oni­ca, po­se­bi­ce u sek­to­ru pro­izvo­đa­ča si­ro­vi­na, nas­ta­vi­la se na europ­skim bur­za­ma i u pe­tak, tre­ći dan za­re­dom, a naj­važ­ni­ji in­dek­si os­tva­ri­li su naj­lo­ši­je tjed­ne iz­ved­be u ovoj go­di­ni us­li­jed ras­tu­ćih po­li­tič­kih na­pe­tos­ti oko Sje­ver­ne Ko­re­je.

Naj­lo­ši­ja iz­ved­ba

Pa­ne­urop­ski Stoxx 600 in­deks u pe­tak oko 16 sa­ti bio je u mi­nu­su vi­še od je­dan pos­to. Od po­čet­ka tjed­na na gu­bit­ku je 2,7 pos­to, što je nje­go­va naj­lo­ši­ja iz­ved­ba još od stu­de­no­ga la­ni. Is­to­dob­no, lon­don­ski FTSE 100 bio je u mi­nu­su 0,9 pos­to, na 7322 bo­do­va, fran­k­furt­ski DAX bla­gih 0,05 pos­to, na 12.006 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC go­to­vo 1,1 po- sto, na 5060 bo­do­va. In­deks vo­la­til­nos­ti euro­di­oni­ca, pak, po­ras­tao je na naj­vi­šu ra­zi­nu u zad­nja če­ti­ri mje­se­ca.

S dru­ge strane Atlan­ti­ka na otva­ra­nju tr­go­va­nja na Wall Stre­etu in­dek­si su po­ras­li na­kon če­ti­ri da­na pa­da. Me­đu­tim, pre­ma miš­lje­nju ana­li­ti­ča­ra, u na­red­nim da­ni­ma mo­gu­će je oče­ki­va­ti dalj­nje slab­lje­nje bur­zov­nih in­dek­sa. Ka­ko ka­že Chad Mor­ga­nlan­der, fond me­na­džer u Wa­shin­g­ton Cro­ssin­gs Advi­sor­su, inves­ti­to­ri su se po­če­li pozicionirati ka­ko bi se zaštitili od po­ve­ća­ne vo­la­til­nos­ti na tr­ži­štu i pretpostavljaju nas­ta­vak “prodajnog pri­ti­ska na di­onič­kom tr­ži­štu”.

INVES­TI­TO­RI SU SE PO­ČE­LI POZICIONIRATI KA­KO BI SE ZAŠTITILI OD PO­VE­ĆA­NE VO­LA­TIL­NOS­TI NA TR­ŽI­ŠTU I PRETPOSTAVLJAJU NAS­TA­VAK PRODAJNOG PRI­TI­SKA, TVR­DE ANA­LI­TI­ČA­RI

Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, mo­gu­će je da dio inves­ti­to­ra ti­je­kom ko­lo­vo­za s di­onič­kog tr­ži­šta “po­bjeg­ne” na obvez­nič­ko.

Ras­te cijena

“Ne bih se za­ču­dio da vi­dim da je pri­nos na 10go­diš­nju ame­rič­ku dr­žav­nu obvez­ni­cu pao is­pod 2,15 pos­to”, ka­zao je Mor­ga­nlan­der za CNBC. U pe­tak je pri­nos na tu obvez­ni­cu iz­no­sio 2,21 pos­to. Pod­sje­ti­mo, pri­nos i cijena obvez­ni­ca kre­ću se u su­prot­nim smje­ro­vi­ma. U pe­tak se pre­dvi­đa­nje o ve­ćem in­te­re­su za obvez­ni­ca­ma po­če­lo po­la­ko os­tva­ri­va­ti, ba­rem ka­da je ri­ječ o nje­mač­kom Bun­du. Pri­nos na vo­de­ću “europ­sku si­gur­nu lu­ku” me­đu obvez­ni­ca­ma pao je na naj­ni- žu ra­zi­nu u po­s­ljed­njih šest tje­da­na od 0,40 pos­to. U tak­vim okol­nos­ti­ma već ne­ko­li­ko da­na ras­te cijena zla­ta ko­ja je pe­tak do­seg­nu­la 1291 do­lar za un­cu. “Pre­po­ru­ču­je­mo da inves­ti­to­ri dr­že iz­me­đu če­ti­ri i šest pos­to svog por­t­fe­lja u zla­tu”, is­ti­če Chad Mor­ga­nlan­der do­dav­ši da cijena zla­ta do kra­ja go­di­ne može ras­ti još če­ti­ri pos­to.

REUTERS

Wall Stre­et pre­ki­nuo je ne­ga­tiv­nu se­ri­ju od če­ti­ri da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.