GRUPA ĐU­RO ĐA­KO­VIĆ UPLATE ČEKA DO SRIJEDE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kraj­nji rok ins­ti­tu­ci­onal­nim ula­ga­či­ma za upla­tu no­vih di­oni­ca Đu­re Đa­ko­vi­ća is­tje­če u sri­je­du. Upra­va je u pe­tak obja­vi­la ko­nač­nu ci­je­nu di­oni­ce u jav­noj po­nu­di od 20 ku­na. Cijena je ut­vr­đe­na po is­ka­za­nom in­te­re­su, no ima li oz­bilj­nih igra­ča ko­ji bi mo­gli “za­gris­ti” u ovom, dru­gom ovo­go­diš­njem po­ku­ša­ju pri­kup­lja­nja ka­pi­ta­la za sla­von­sko­brod­sku tvrt­ku, ne­ma ni nes­luž­be­nih informacija. Pre­ma pro­gra­mu za po­ve­ća­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la, iz­da­nje no­vih di­oni­ca sma­trat će us­pješ­nim upi­še li se i upla­ti naj­ma­nje 2,5 mi­li­ju­na do naj­vi­še 7,6 mi­li­ju­na no­vih di­oni­ca, po­je­di­nač­ne no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti 20 ku­na. Upra­va je ra­ču­na­la da bi se ta­ko osi­gu­ra­lo 50-152 mi­li­ju­na ku­na. Mi­ni­ma­lan iz­nos uplate je 800.000 ku­na, a u pos­tu­pak se kre­nu­lo i s oče­ki­va­njem oz­bilj­ne pro­mje­ne vlas­nič­ke struk­tu­re u ko­joj država vi­še ne bi bi­la ve­ćin­ski vlas­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.