Ne odus­ta­ju, že­le kod pre­mi­je­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­stav­ni­ci po­ljo­pri­vred­ni­ka, vo­ća­ra i po­vr­ća­ra na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re odr­ža­noj u Hr­vat­skoj po­ljo­pri­vred­noj ko­mo­ri (HPK), oci­je­ni­li su da je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić po­gri­je­šio kad je na­lo­žio iz­mje­nu Pra­vil­ni­ku o in­s­pek­cij­skom nad­zo­ru i kon­tro­li us­kla­đe­nos­ti vo­ća i po­vr­ća s tr­žiš­nim stan­dar­di­ma. Pred­sjed­nik HPKa Ma­to Br­lo­šić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce po­vr­ća­ra Hr­vo­je Gre­gu­rić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske vo­ćar­ske za­jed­ni­ce Želj­ko Ba­njav­čić te pred­sjed­nik Udru­ge me­đi­mur­skih pro­izvo­đa­ča mer­kan­til­nog krum­pi­ra Da­mir Me­sa­rić, ko­ji su iz­ra­zi­li bez­re­zerv­nu po­dr­šku mi­nis­tru po­ljo­pri­vre­de To­mis­la­vu To­lu­ši­ću. Oci­je­ni­li su da je “je­di­ni mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de u zad­njih 15 go­di­na ko­ji je poslušao proizvođače i po­ku­šao ih za­šti­ti­ti, kao i hr­vat­ske po­tro­ša­če”.

Naj­a­vi­li su da ne odus­ta­ju od sas­tan­ka s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem te da će tra­ži­ti da HPK do­bi­va mje­seč­na iz­vješ­ća s gra­ni­ca o kon­tro­li kva­li­te­te uve­ze­ne hra­ne, od­nos­no vo­ća i po­vr­ća. Is­tak­nu­li su da se To­lu­ši­će­vim pra­vil­ni­kom že­lje­la pre­ki­nu­ti do­sa­daš­nja prak­sa samo vi­zu­al­ne kon­tro­le hra­ne pri uvo­zu. Još je­dan od za­klju­ča­ka je da je pre­mi­jer bio pod utje­ca­jem, čak i pod ˝pri­ti­skom˝, ve­li­kih tr­go­va­ca. Osim s Plen­ko­vi­ćem, oko to­ga tra­žit će i sas­ta­nak s mi­nis­trom fi­nan­ci­ja Zdrav­kom Ma­ri­ćem.

TO­LU­ŠIĆ JE JEDNINI MI­NIS­TAR PO­LJO­PRI­VRE­DE U 15 GO­DI­NA KO­JI JE POSLUŠAO PROIZVOĐAČE, KA­ŽU

Ž.BAŠIĆ/PIXSELL

Ma­ti­ja Br­lo­šić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ne ko­mo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.