Ši­ben­ski TLM Alu­mi­ni­um na bub­nju, če­t­vr­ti put

Jav­na draž­ba Ku­pac mo­ra upla­ti­ti 10 pos­to od 754 mi­li­ju­na ku­na na koliko je pro­ci­je­nje­na ukup­na imo­vi­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do 31. lis­to­pa­da tra­jat će jav­na draž­ba ko­jom će se ši­ben­ski TLM Alu­mi­ni­uma po­ku­ša­ti pro­da­ti i to če­t­vr­ti put. Ste­čaj­ni upra­vi­telj Bran­ko Mo­rić po­t­vr­dio je da je po­čet­na cijena jed­na ku­na te da će se uva­ži­ti mo­gu­će po­nu­de u ko­ji­ma će po­ten­ci­jal­ni ku­pac kao jam­če­vi­nu upla­ti­ti 10 pos­to pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti imo­vi­ne ko­ja se pro­da­je, od­nos­no 75,3 mi­li­ju­na ku­na bu­du­ći da je cje­lo­kup­na imo­vi­na pro­ci­je­nje­na je na go­to­vo 754 mi­li­ju­na ku­na. Na pr­voj draž­bi imo­vi­na tvrt­ke pro­da­va­la se za naj­ni­žu ci­je­nu od 564,4 mi­li­ju­na ku­na, dru­gi put je bi­la ri­ječ o 376,9 mi­li­ju­na, a na tre­ćoj ko­ja je za­vr­ši­la 8. ko­lo­vo­za 188,47 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma odred­ba­ma Ste­čaj­nog za­ko­na ne­kret­ni­ne se na pr­voj draž­bi ne mo­gu pro­da­va­ti is­pod tri če­t­vr­ti­ne ut­vr­đe­ne vri­jed­nos­ti, na dru­goj is­pod jed­ne po­lo­vi­ne, a na tre­ćoj is­pod jed­ne če­t­vr­ti­ne ut­vr­đe­ne vri­jed­nos­ti, dok se na če­t­vr­toj pro­da­ju po po­čet­noj ci­je­ni od jed­ne ku­ne.TLM Alu­mi­ni­um je u kra­jem 2015. go­di­ne za­vr­šio u ste­ča­ju, a u ožuj­ku proš­le go­di­ne slo­ven­ska tvrt­ka Im­pol uze­la je tvor­ni­cu u naj­am i po­kre­nu­la pro­izvod­nju. Na ta­daš­njem ro­či­štu do­go­vo­re­no i da će se imo­vi­na pro­da­va­ti u cje­li­ni, ka­ko bi se izbjegla mo­guć­nost da, u dje­lo­mič­noj pro­da­ji, bu­du kup­lje­ni samo atrak­tiv­ni stro­je­vi ili zem­lji­šte.

U ste­čaj­nom je pos­tup­ku ut­vr­đe­no ka­ko je dug tri­ju tr­go­vač­kih dru­šta­va ko­je su u sas­ta­vu TLM-a oko 1,6 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga se vi­še od 40 mi­li­ju­na ku­na od­no­si na dug rad­ni­ci­ma, od ko­jih je ve­ći­na po­tra­ži­va­nja svr­sta­na u pr­vi is­plat­ni red.

PD

Po­čet­na cijena na jav­noj draž­bi jed­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.