Otvo­ren put za grad­nju Bel­ve­de­rea

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je od­lu­kom Vi­so­kog tr­go­vač­kog su­da ski­nu­ta za­bi­ljež­ba s du­bro­vač­kog ho­te­la Bel­ve­de­re, ta­moš­nji me­di­ji pi­šu ka­ko su na­po­kon otvo­re­na vra­ta za po­če­tak re­ali­za­ci­je te tu­ris­tič­ke inves­ti­ci­je vri­jed­ne vi­še od 150 mi­li­ju­na eura. De­rut­ni objekt na vr­hun­skoj du­bro­vač­koj lo­ka­ci­ji tik uz oba­lu, ko­ji je osam­de­se­tih u biv­šoj dr­ža­vi bio omi­lje­no ja­dran­sko okup­lja­li­šte ta­daš­nje eli­te, pod svo­je je po ci­je­ni od 12 mi­li­ju­na eura 2015. uzeo ru­ski mi­li­jar­der Vik­tor Vek­sel­berg. Sta­ri ho­tel obe­ćao je pre­tvo­ri­ti u naj­luk­suz­ni­ji u zem­lji, ci­lja­ju­ći i na se­dam zvjez­di­ca, ali pla­no­ve je po­mr­si­la za­bi­ljež­ba Zvon­ka Sto­je­vi­ća. U nes­lav­noj ku­pon­skoj pri­va­ti­za­ci­ji nje­go­va je kom­pa­ni­ja “Cle­os­to­ne” re­gis­tri­ra­na u Pa­na­mi pos­ta­la ve­ćin­ski vlas­nik Bel­ve­de­rea, no ho­tel je za­vr­šio u ste­ča­ju. Na­kon što je sa­da sud pre­ki­nuo prav­nu za­vr­z­la­mu zbog ko­je je Rus uma­lo odus­tao od inves­ti­ci­je, nje­go­va sa­vjet­ni­ka u ovom pos­lu – Da­vo­ra Šter­na i pro­jek­tan­ta Marko Da­bro­vić iz stu­di­ja 3LHD ovih je da­na pri­mio gra­do­na­čel­nik Du­brov­ni­ka. Na­kon sas­tan­ka, pi­šu lo­kal­ni me­di­ji, po­ru­če­no je da je slje­de­ći ko­rak za re­ali­za­ci­ju inves­ti­ci­je jav­na ras­pra­va za po­tre­be iz­mje­ne i do­pu­ne GUPa, a oče­ku­je se da poč­ne u ruj­nu i tra­je do mje­sec da­na. Na­vod­no je spor­na jav­na ces­ta ko­ja pro­la­zi uz sam ho­tel, a ri­je­ši li se nje­zin sta­tus, a UNESCOo odo­bri grad­nju na po­dru­čju kul­tur­ne ba­šti­ne, ho­tel bi mo­gao bi­ti do­vr­šen 2019., re­kao je Štern du­bro­vač­kim no­vi­na­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.