Zna­nje otva­ra knji­ža­ru

Nak­lad­niš­tvo Knji­ge se vra­ća­ju u Ga­je­vu 1

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Biv­ša knji­ža­ra Al­go­ri­tam Pro­fil Mo­za­ika u za­gre­bač­kom Ho­te­lu Du­brov­nik, ne­ka­da naj­ve­ća knji­ža­ra pro­pa­log knji­žar­skog lan­ca, po­no­vo će u sri­je­du otvo­ri­ti svo­ja vra­ta pod egi­dom nak­lad­nič­ke ku­će Zna­nje, iz ko­je najavljuju bo­gat asor­ti­man do­ma­će i strane te pri­je­vod­ne li­te­ra­tu­re, mul­ti­me­di­je i pa­pir­ni­ce, ali i pro­gram knji­žev­nih do­ga­đa­nja, pro­mo­ci­ja i gos­to­va­nja auto­ra. U no­voj knji­ža­ri Zna­nja bit će zas­tup­lje­ni nas­lo­vi broj­nih hrvatskih nak­lad­ni­ka, naj­no­vi­ja iz­da­nja svjet­skih i do­ma­ćih bes­t­se­le­ra, pu­bli­cis­ti­ke i struč­ne li­te­ra­tu­re, da­rov­ni pro­gram kao i pro­gram pa­pir­ni­ce. U pri­zem­lju će na ve­li­kom odje­lu za dje­cu bi­ti mnoš­tvo sli­kov­ni­ca, knji­ga i naj­po­pu­lar­ni­je druš­tve­ne igre. Lju­bi­te­lji stri­po­va mo­ći će uži­va­ti u broj­nim hr­vat­skim i stra­nim iz­da­nji­ma, a bit će tu i ve­li­ki iz­bor kom­pju­tor­skih iga­ra i film­skih DVDo­va. Ka­ko bi knji­ža­ra po­nov­no pos­ta­la atrak­tiv­no mjes­to iz Zna­nja najavljuju i raz­li­či­ta do­ga­đa­nja, pro­mo­ci­je knji­ga i gos­to­va­nja auto­ra.

No­va knji­ža­ra u Ga­je­voj 1 otva­ra se 16. ko­lo­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.