Do­ma­ći igra­či u fi­na­lu za ino­va­ci­je

CE Star­tup Awar­ds

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Broj­ni hr­vat­ski star­tu­pi uš­li su u fi­na­le na­tje­ca­nja Cen­tral Eu­ro­pe­an Star­tup Awar­ds, ko­je se odvi­ja pod ka­pom ma­ni­fes­ta­ci­je Glo­bal Star­tup Award u ko­joj se na­tje­ču ino­va­tiv­ne mla­de tvrt­ke iz 25 ze­ma­lja. Re­gi­onal­ni fi­na­lis­ti po­di­je­lje­ni su u ne­ko­li­ko ka­te­go­ri­ja, onli­ne gla­sa­nje po­če­lo je 3. Ko­lo­vo­za, na­ci­onal­ni po­bjed­ni­ci bit će objav­lje­ni 29,. Ruj­na, dok se ve­li­ko glo­bal­no fi­na­le odr­ža­va 23. Stu­de­no­ga. U ka­te­go­ri­ji star­tup go­di­ne no­mi­ni­ra­ni su Vol­lo, In­clu­de, Par­ki­lo, Fre­ewa, Trak­bar, dok se za na­gra­du naj­bo­ljeg no­vog ime­na na­tje­ču Bag­giz­mo, Fre­eva, Lo­co­dels, Na­no­diy i Sig­h­tRun. Kao naj­bo­lji star­tup ka­da je u pi­ta­nju druš­tve­ni utje­caj je­di­ni je no­mi­ni­ran Fre­ewa, a tak­va je si­tu­aci­ja i u ka­te­go­ri­ji naj­bo­ljeg bi­otech star­tu­pa u ko­joj se na­šao samo Li­ve Go­od (BodyRe­cog). Pu­no bo­ga­ti­ja je ka­te­go­ri­ja naj­bo­ljeg rje­še­nja za pa­met­ne gra­do­ve gdje se na­tje­ču Fre­ewa, In­clu­de, Par­ki­lo, Sig­h­tRun i Vol­lo, dok su u iz­bo­ru za naj­bo­lji hr­vat­ski Io star­tup, uz Ba­gi­zz­mo i In­clu­de, još i Ju­vo, Par­ki­lo i Smart Lu­mi­es. U ka­te­go­ri­ji “Best Al Star­tup” u ko­joj se tra­že naj­bo­lji na te­me­lju ras­ta, ino­va­ci­ja, učin­ko­vi­tos­ti i sna­zi kre­ira­nih apli­ka­ci­ja no­mi­ni­ra­ni su Fo­odin, Smart Lu­mi­es, Let­zi Trak­bar. Za ti­tu­lu os­ni­va­ča go­di­ne bo­re se Ivan Mr­voš, Jo­si­pa Bra­ča­nov, Marko Ju­kic, La­dis­lav Ju­ric i Sa­ša Mik­lo­šić. Naj­bo­lji ak­ce­le­ra­tor/in­ku­ba­tor je Star­tup Fac­tory Za­greb, a za epi­tet naj­bo­ljeg Cowor­king pros­to­ra na­tje­ču se Bi­zko­sh­ni­ca, HUB385 i Co­ok hub.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.