Za­dar os­tva­ru­je rekordan pro­met u lu­ka­ma, rast 8,2%

U plu­su U šest mje­se­ci ukup­no 991.248 put­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne u Lu­ci Ga­že­ni­ca i Grad­skoj lu­ci Za­dar za­bi­lje­ži­li su uku­pan pro­met od 991.248 put­ni­ka što je za 8,2 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne.

To je rekordan pro­met ko­ji je nad­ma­šio oče­ki­va­nja, ka­žu u Luč­koj upra­vi Za­dar. Za­bi­lje­žen je rast od 20 ti­su­ća vo­zi­la, a po­rast u do­ma­ćem pro­me­tu, na tra­jek­t­nim li­ni­ja­ma Ja­dro­li­ni­je, iz­no­si 11,4 pos­to. Kroz Ga­že­ni­cu je proš­lo 526 ti­su­ća put­ni­ka, a u Grad­skoj lu­ci Za­dar 412 ti­su­ća put­ni­ka, što je za 3,3 pos­to vi­še ne­go la­ni. Po­ve­ća­nje se bi­lje­ži i u me­đu­na­rod­nom pro­me­tu, na tra­jek­t­noj li­ni­ji Za­dar-An­co­na bi­lje­že po­ve­ća­nje od 38,8 pos­to. Za­dar bi­lje­ži i rast do­la­za­ka kru­ze­ra za 17 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.