Spoj tra­di­ci­je i ku­li­nar­stva priv­la­či ti­su­će posjetitelja

Tu­ri­zam na kon­ti­nen­tu Osim 50 oku­sa štrud­li, 40 lo­kal­nih OPG-ova će na štan­do­vi­ma pre­zen­ti­ra­ti autoh­to­ne na­mir­ni­ce i pro­izvo­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pr­ve ne­dje­lje u ruj­nu u Ja­ško­vu kraj Oz­lja odr­žat će se dru­gi Štrud­laFest, ma­ni­fes­ta­ci­ja ko­ja nje­gu­je i oživ­lja­va tra­di­ci­onal­nu gas­tro­no­mi­ju i obi­ča­je ko­ja je proš­le go­di­ne ugos­ti­la vi­še od 3500 posjetitelja.

“U od­no­su na proš­lu go­di­nu, Štrud­laFest je sa­dr­žaj­no bo­ga­ti­ji u sva­kom po­gle­du. Na­ime, pro­gram se pro­du­žu­je i tra­jat će od 10 do 21 sat, fes­ti­val se odvi­ja na tri lo­ka­ci­je u Ja­ško­vu­se­lu štrud­le, a sva­ka lo­ka­ci­ja nu­di sa­dr­ža­je­od na­tje­ca­nja i de­gus­ta­ci­ja pre­ko bo­ća­li­šta, sport­skog po­li­go­na, ja­ha­nja na po­ni­ji­ma i za­ba­ve uz ben­do­ve i KUDo­ve. Još jed­na no­vost uz gas­tro ra­di­oni­ce su i ra­di­oni­ce iz­ra­de pri­rod­ne koz­me­ti­ke te ra­do­va u po­lju”, naj­av­lju­je Li­di­ja Žga­njer Gr­že­tić, ko­or­di­na­to­ri­ca Štrud­laFes­ta. Ka­ko tvr­di Žga­njer Gr­že­tić, prem­da je ova ma­ni­fes­ta­ci­ja pri­vuk­la ve­lik broj gos­ti­ju iz Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je, već su proš­le go­di­ne pri­mi­je­ti­li do­la­zak gos­ti­ju iz svih kra­je­va Hr­vat­ske pr­vens­tve­no iz Za­gre­ba i iz Ri­je­ke, ali i iz Za­gor­ja te Dal­ma­ci­je i Is­tre. Ta­ko­đer proš­le go­di­ne je bi­lo i Slo­ve­na­ca, naj­vi­še s po­dru­čja No­vo­ga Mes­ta.

“Na fes­ti­va­lu me­đu po­lji­ma ku­ku­ru­za, ka­ko ga je na­zva­la proš­lo­go­diš­nja iz­la­ga­či­ca iz Za­gre­ba, bit će pre­ko 40 štan­do­va. Na štan­do­vi­ma će se mo­ći ku­ša­ti pre­ko 50 oku­sa štrud­le; od onih kla­sič­nih do ne­kih smje­li­jih ver­zi­ja s kar­lo­vač­kom la­van­dom ili pak lješ­nja­ci­ma. Bit će i dru­gih slas­nih do­ma­ćih i autoh­to­nih na­mir­ni­ca ko­je će nu­di­ti 40ak lo­kal­nih OPGo­va od me­da i dže­mo­va pre­ko si­re­va do pri­rod­ne koz­me­ti­ke”, is­ti­če Žga­njer Gr­že­tić. Osim Bran­ka Og­nje­no­vi­ća ko­ji Štrud­laFest po­dr­ža­va od sa­mih po­če­ta­ka, ma­ni­fes­ta­ci­ji se pri­klju­čio i Ma­rio Va­len­tić ko­ji će po­ka­za­ti ka­ko do­ma­ća štrud­la i zdrav ži­vot idu za­jed­no. Ina­če, sta­rin­ska hr­vat­ska slas­ti­ca štrud­la ko­ja se sla­vi ovom gas­tro­ma­ni­fes­ta­ci­jom uš­la je u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da na­kon što je u ruj­nu.2015. go­di­ne u Ja­ško­vu, na­prav­lje­na naj­du­ža na svijetu, du­ga čak 1.479,38 me­ta­ra.

Or­ga­ni­za­to­ri Štr­du­laFes­ta su Turistička za­jed­ni­ca gra­da Oz­lja, PPS des­ti­na­ci­ja Ze­le­no sr­ce Hr­vat­ske, Res­to­ran Žga­njer i ZIA pro­duk­ci­ja.

Pri­pre­ma štrud­le od ja­bu­ka na Štrud­laFes­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.